Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen D66: Huiselijk Geweld

Schriftelijke vragen van D66 Oldenzaal over Toename Huiselijk  Geweld.
20-jan-2021

 

Geacht college,

De afgelopen maanden heeft D66 Oldenzaal kunnen zien dat het corona-virus meer correlaties kent dan enkel het bezette aantal IC- en ziekenhuisbedden. De intelligente lockdown van maart 2020, de quarantaineweken en de huidige lockdown hebben beduidend meer gezorgd voor stress en spanning binnen gezinnen.

Uit onderzoek is al gebleken dat huiselijk geweld in tijden van spanning een vlucht neemt bij gezinnen. De Kindertelefoon heeft middels een kwalitatief onderzoek in totaal 210 casussen bekeken, zowel uit 2019 als uit coronatijd (maart-mei 2020). Wat opviel was dat het aantal gesprekken flink was gestegen, van 1.000 naar 1.500 gesprekken per dag en veel meer kinderen voerden een chat- in plaats van een telefoongesprek. Het aantal chatgesprekken steeg met 29 procent. De Kindertelefoon zag een verschuiving in onderwerpen waarover kinderen contact opnemen. Zo verschoof het onderwerp Thuis en Familie van plek 4 naar plek 2, en was Geweld een nieuw onderwerp in de top 5. Uit de steekproef van chats in coronatijd bleek dat er drie groepen waren: kinderen die zich los van corona eenzaam voelden (51%), kinderen die zich al eenzaam voelden vóór de coronaperiode maar waarbij deze periode dit gevoel verergerde (23%) en kinderen die zich eenzaam voelden specifiek door corona (26%).

De situatie nu laat zien dat kinderen inmiddels ruim 2 weken thuis online lessen volgen (over het gebrek van de benodigde apparatuur nog te zwijgen) en in ieder geval tot 8 februari online lessen blijven volgen. Dat zijn 5 lange weken voor jonge kinderen wiens structuur compleet is komen te vervallen. Ze mogen niet naar school, sport of andere sociale activiteiten uitvoeren. In de Quickscan van de kinderombudsman staat o.a.: “Echter kwetsbare kinderen en jongeren (problemen in de thuissituatie en problemen in de eigen ontwikkeling) bleken meer onder de coronamaatregelen te lijden en door hen werd aangegeven dat er onder andere thuis meer ruzie was dan voorheen. Uit onderzoek uit de UvA bleek dat 50% van de kinderen aangeeft dat COVID hun stemming negatief heeft beïnvloed. De tot nu toe niet significante toename van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is mogelijk te verklaren omdat het zicht op huiselijk geweld verslechterde.”

Naast dat de kinderen verplicht thuiszitten, moeten hun ouders ook thuiswerken, werken ze door omstandigheden minder, of zijn in het ergste geval hun baan en perspectief kwijt. Daarnaast zijn de ouders al hun ontspanningsmogelijkheden buitenshuis kwijt. Gezinnen raken snel geïsoleerd van anderen die normaal gesproken signalen kunnen opvangen. Het is dan niet gek dat het risico op huiselijk geweld toeneemt.

D66 Oldenzaal maakt zich zorgen om de onwenselijke en vrijheidsbeperkende situatie waarin veel gezinnen op dit moment verkeren. Daarom wil D66 Oldenzaal een aantal vragen stellen die hopelijk tot enige geruststelling kunnen zorgen.

  1. Welke maatregelen ter bestrijding paste de gemeente Oldenzaal tot aan eind februari 2020 toe voor huiselijk geweld?
  2. Zijn wegens COVID-19 extra maatregelen getroffen om huiselijk geweld te signaleren en slachtoffers verder te helpen? Indien het antwoord hierop ja is: “Kan het college aangeven wat onze gemeente nu extra doet om huiselijk geweld te signaleren en gezinnen te helpen?”.
  3. Heeft het college cijfers beschikbaar rondom meldingen van Huiselijk Geweld in Oldenzaal? Zo ja: hoe groot is het verschil in meldingen van het jaar 2019 ten opzicht van het jaar 2020 e.v.?
  4. Hoe verzorgt de gemeente Oldenzaal de communicatie richting haar inwoners met betrekking tot Huiselijk Geweld?
  5. Is de slachtoffers gevraagd welke middelen ze hebben gebruikt om uiteindelijk hulp (te durven) vragen? Zo ja, welke antwoorden springen eruit en wordt hier iets mee gedaan?
  6. Wat zijn de ervaringen van kinderen die vanwege hun thuissituatie niet thuis kunnen blijven en opvang nodig hebben? Zijn er knelpunten die extra aandacht behoeven?
  7. Ziet het college aanleiding voor door bovenstaande vragen en antwoorden om haar huidige aanpak weer kritisch onder de loep te nemen? Zo ja, wat wil het college in het vervolg graag anders doen ten behoeve van slachtoffers van Huiselijk Geweld?

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Een vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Oldenzaal
Mari Ailo-Zaia

Gepubliceerd op 20-01-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021