Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Opvang statushouders en asielzoekers in Oldenzaal.

Geacht college,

Al geruime tijd worden in Ter Apel mensen die vluchten voor heftige omstandigheden in het land waar ze wonen opgevangen onder omstandigheden die ten minste ‘onvoldoende’ moeten worden genoemd. Om deze reden heeft het kabinet sinds het najaar van 2021 alle gemeenten in den lande opgeroepen al dan niet tijdelijke opvangmogelijkheden ter beschikking te stellen.

In december heeft D66 het college met een vraag in het vragenuur opgeroepen ruimten ter beschikking te stellen om asielzoekers en statushouders op te vangen. Er werd een oud schoolgebouw wat leegstond als suggestie genoemd. Het college antwoordde toen dat de locatie te klein zou zijn en infrastructuur voor opvang zou ontbreken.
D66 was en is gelukkig en natuurlijk tegelijk verbaasd dat de genoemde locatie enige maanden later wèl geschikt blijkt voor de opvang van ongeveer 60 vluchtelingen uit Oekraïne. In korte tijd is de locatie hiertoe aangepast.

Het kabinet heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gemeenten opgeroepen asielzoekers en/of statushouders al dan niet tijdelijk op te vangen. D66 heeft in haar beschouwing voor de kadernota 2023 het college opgeroepen haar uiterste best te doen ruimten ter beschikking te stellen voor opvang. Aangegeven is dat de afgelopen maanden geconstateerd is dat huizen leegstaan en is gesuggereerd deze huizen voor statushouders ter beschikking te stellen. Op Zilverschoon rond nr. 130 staan al geruime tijd 4 woningen leeg. Mogelijk zijn er in Oldenzaal op dit moment meer woningen om enige reden leegstaand.
Het college antwoordde dat zij bezig was te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn aan het verzoek van de minister tegemoet te komen. Binnen een week vernamen wij uit de krant en later uit een schrijven van de burgemeester dat in Losser een locatie was gevonden om voor de duur van 3 maanden voor 40 mensen onder te brengen. Hierbij wordt menskracht uit Oldenzaal als ondersteuning gegeven. Het aantal opgevangen mensen is volgens de brief in overeenstemming met het inwonertal van de 4 gemeenten in Noord-Oost Twente.

Wij hebben voor het college de volgende vragen:

1.a Wordt door het college verder gezocht naar mogelijkheden asielzoekers en statushouders al dan niet tijdelijk humaan op te vangen met als eerste doel inhumane omstandigheden bij de eerste opvang in Ter Apel te voorkomen?
1.b Is het college het met ons eens dat meewerken aan een verzoek van de minister deze inhumane omstandigheden tegen te gaan op basis van slechts ons inwonertal een beetje karig is?
1.c Is het college het met ons eens dat onze gastvrije en bourgondische stad als Oldenzaal naar vermogen een gastvrij welkom mag geven aan mensen die vreselijke omstandigheden hebben meegemaakt?

2.a Is het college op de hoogte dat er in Oldenzaal woningen leegstaan?
2.b Is het college op de hoogte van de reden van leegstand van de afzonderlijke woningen?
2.c Is het college op de hoogte van de te verwachten periode waarin deze woningen leeg zullen staan?
2.d Is het college bereid te onderzoeken of in Oldenzaal leegstaande woningen voor de duur van de leegstand ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van de opvang van asielzoekers of met name statushouders die aan onze regio zijn toegewezen?

3.a Is het college het met ons eens dat in Nederland iedereen, overeenkomstig onze grondwet, een goed onderdak aangeboden moet worden?
3.b Is het college het met ons eens dat het van groot belang is dat mensen die traumatische omstandigheden achter de rug hebben een rustig onderdak nodig hebben om hun leven te leven?
3c Is het college het met ons eens dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat met mensen wordt gesleept door hen elke paar weken of maanden een andere vreemde omgeving als woonomgeving te geven?

Gezien de urgentie het probleem van opvang in Ter Apel op te lossen vragen wij het college deze vragen spoedig maar zorgvuldig te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Mari Ailo-Zaia
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal

(mede namens forumlid Maarten van der Waal)

Gepubliceerd op 16-07-2022 - Laatst gewijzigd op 23-11-2022