Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Moties voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend.
Hieronder zit u de 5 moties3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 3 amendementen opgenomen.
De motie over de landschappelijke kwaliteit is ingetrokken.
De andere 4 moties zijn verworpen.

Motie 1: Behoud en intensivering landschappelijke kwaliteit (ingetrokken)
Motie 2: Vrijheid in plaatsing windmolens (verworpen)
Motie 3: Inspanning is mooi. Een resultaatverplichting beter! (verworpen)
Motie 4: Provinciale ondersteuning bij opzet inwonersfora in Twente (verworpen)
Motie 5: minimaal 50% lokaal eigendom (verworpen)

======

Motie 1: Behoud en intensivering landschappelijke kwaliteit
De raad van de Gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 april 2021
Constaterende dat:
1. Er veel discussie is over inpassing van windmolens in het Twentse landschap
2. Windmolens zichtbaar zijn objecten aan de horizon
3. In Twente de horizon vaak niet zichtbaar is door aanwezige houtwallen en boomsingels.
4. Houtwallen en boomsingels als essentiële elementen in het Twents landschap een deel van de zichtbaarheid van windmolens kunnen verminderen.
5. Houtwallen en boomsingels al in toenemende mate worden weggenomen
6. In de concept RES 1.0 gesteld wordt dat windmolens in het landschap moeten passen
7. Hierbij niet wordt gesteld dat bij plaatsing van deze windmolens het landschap behouden moet blijven
8. Binnen en buiten de RES Twente aandacht moet worden en blijven besteed aan het behoud van het mooie Twentse landschap

Overwegende dat:
1. De stellingname “moeten passen in het landschap” een rem kan zetten op de ontwikkelingen
2. Bij behoud en intensivering van het Twentse coulisselandschap de beleving voor mens en dier
niet perse achteruit hoeft te gaan.

Roept de stuurgroep op:
1. In de RES 1.0 op te nemen dat bij plaatsen van opwek installaties (zowel zon- als wind) een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het behoud, herstel en waar mogelijk intensivering van de landschappelijke kwaliteit

En gaat over tot de orde van de dag

======

Motie 2: Vrijheid in plaatsing windmolens
De raad van de Gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 april 2021
Constaterende dat:
1. Wanneer uitsluitend grote windmolens in clusters worden neergezet, dit een aanslag op de landschappelijke kwaliteit betekent.
2. Variatie in de onderlinge afstand en grootte van windmolens een aantrekkelijke wijziging van het gevarieerd landschap kan betekenen, zeker als deze de reeds aanwezige variaties in het landschap benadrukken of ondersteunen.
3. Op vele pagina’s in de concept RES 1.0 waaronder de pagina’s 17, 23, 28 (4*), 30, 31 (2*), 56, 58, 64 (2*) voortdurend wordt gesproken over clusters van windmolens.
4. Clustering lijkt al een verplichting te zijn geworden.
5. Dit kan leiden tot een volledig ontworpen landschap wat de vrije keuze om consensus te bereiken met de inwoners niet ten goede komt.

Overwegende dat:
1. Het financieel aantrekkelijker kan zijn maar afbreuk doet aan het landschap.
2. Clustering voorkeur mag hebben maar niet verplicht moet worden (geen moeten).

Roept de stuurgroep op:
1. In de RES 1.0 op te nemen de mogelijkheid van losse windmolens toe te staan
Vanzelfsprekend moet met netbeheerders gekeken worden waar de infrastructurele voorzieningen al in de buurt liggen.
2. Te waken voor een te regelmatig patroon bij clustering maar een patroon te accepteren
wat in het natuurlijk landschap past.

En gaat over tot de orde van de dag

======

Motie 3: Inspanning is mooi. Een resultaatverplichting beter!

De raad van de Gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 april 2021

Overwegende dat:
1. In de RES 1.0 concepten wordt aangegeven dat naar 2030 wordt gecalculeerd dat er jaarlijks 1% energie bespaard wordt. Partijen gaan ervan uit dat dit voldoende ruimte geeft om de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen;
2. In de RES Twente een inspanningsverplichting is opgenomen om 49% minder CO2 in 2030 te realiseren door o.a. elektriciteit duurzaam op te wekken;
3. Elke 2 jaar worden de plannen conform landelijke afspraken geactualiseerd;
4. Er een sterk toenemende vraag naar elektriciteit bestaat;
5. Steeds meer huishoudens en bedrijven zon op dak realiseren voor het eigen gebruik.
6. Het noodzakelijk is langjarig, ook over verkiezingen heen, toe te werken naar het realiseren van de mondiale, landelijke en regionale klimaatdoelen;
7. Het niet zeker is vanuit een inspanningsverplichting dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden.

Roept de stuurgroep op:
1. de teksten zodanig aan te passen dat de in de definitieve RES Twente 1.0 er
sprake is van een resultaatverplichting per 2030 en daarmee het woord inspanningsverplichting wordt vervangen;
2. Eens per 2 jaar de resultaten te beoordelen op de actuele ontwikkelingen,
de passende innovaties en de daadwerkelijke realisatie van de planuitvoering
3. Waar dat op basis van evaluaties nodig is de plannen en uitvoering aan te passen zodat het beoogde doel per 2030 werkelijkheid is.

En gaat over tot de orde van de dag.

======

Motie 4: Provinciale ondersteuning bij opzet inwonersfora in Twente

De raad van de Gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 april 2021
Constaterende dat:
1. In § 2.4 van Regionale Energie Strategie Twente 1.0 (voorlopig ontwerp) gesteld wordt dat de RES / energietransitie vanzelfsprekend van invloed is op inwoners van Twentse gemeenten en de communicatie hierover van groot belang is;
2. Het bereiken van alle meningen in het vervolgproces een belangrijk aandachtspunt is;
3. In § 6.2 gesteld wordt dat het informeren en betrekken van inwoners plaats vindt via lokale participatieprocessen;
4. De RES Twente samen met de RES West Overijssel en de provincie Overijssel een routekaart voor participatie heeft ontwikkeld;
5. Op regionaal niveau er veel aandacht besteed is aan gesprekken en bijeenkomsten met regionale stakeholders, zoals de Jong RES Twente, agrarische belanghebbenden, natuurorganisaties, lokale initiatieven duurzaamheid en de Lokale Energie Initiatieven (LEI), die zich verenigd hebben in LEIT (Lokale Energie Initiatieven Twente);
6. Uit diverse publicaties in de lokale pers toch blijkt dat inwoners ‘boos’ zijn, en zich niet betrokken voelen bij de RES / energietransitie (zie voorbeelden: Inwoners Tubbergen boos over gebrek aan inspraak over windmolens – RTV Oost en Weerstand tegen grote windmolens groeit in Boekelo en Usselo: petitie al 800 keer ondertekend | Enschede e.o. | tubantia.nl);
7. Een landelijke onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, met onder andere Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur (Provincie Overijssel), onderzoek deed naar de betrokkenheid van inwoners bij het klimaatbeleid en hier een adviesrapport over schreef;
8. De ‘Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid’ op 15 maart 2021 de eindrapportage aan demissionair minister Van ’t Wout aangeboden heeft;
9. In de eindrapportage gesteld wordt dat er veel inwoners meer directe invloed wensen op belangrijke besluiten van de overheid;
10. De commissie stelt dat het inwonersforum (burgerforum genoemd in de eindrapportage van de adviescommissie) de potentie heeft om inwoners beter te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland, en zo een waardevolle bijdrage aan onze democratie kan zijn;
11. De commissie stelt de keuzes of en hoe inwonersfora toegepast worden liggen bij de politici, en de vraag daarom aan hen is welke afspraken zij hierover aangaan, welke ondersteuning en middelen ze hiervoor vrijmaken en hoe er van ervaringen geleerd zal worden;
12. De commissie constateert dat het organiseren van een inwonersforum een complexe onderneming is, die zonder serieuze, doordachte aanpak juist tot minder betrokkenheid en vertrouwen van inwoners kan leiden.

Overwegende dat:
1. Om inwonersfora succesvol te laten zijn aan een aantal randvoorwaarden voldaan moet worden, zoals:
A. de juiste vraagstelling;
B. de duidelijke inbedding vooraf in de politieke besluitvorming;
C. de representativiteit van het inwonersforum met de nodige middelen om gelijkwaardige deelname mogelijk te maken;
D. de verbinding tussen het inwonersforum en de rest van de samenleving;
E. de goede praktisch en inhoudelijke ondersteuning van het inwonersforumproces;
F. en een vooraf bepaald en transparant vervolg op de voorstellen uit het inwonersforum in de politieke besluitvorming;
2. Een inwonersforum bereid moet zijn de kaders die van tevoren – politiek – zijn gesteld te accepteren;
3. De leidende motivatie om een inwonersforum in te zetten niet moet zijn om draagvlak te creëren, maar om inwoners meer een stem te geven en tot beter beleid komen door de kennis en ideeën van inwoners ook mee te nemen;
4. Een inwonersforum ook commitment van de deelnemers vereist: zij moeten zich bereid verklaren tijd te investeren en het hele traject te blijven deelnemen, en ook moeten zij zich openstellen voor argumenten van anderen en nieuwsgierig zijn naar de belangen die bij anderen spelen;
5. Bij veel gemeenten niet de kennis en middelen aanwezig zijn om een inwonersforum succesvol te organiseren;
6. De Provincie Overijssel, met Studio Vers Bestuur, de kennis en middelen heeft gemeenten succesvol te ondersteunen;

Roept de stuurgroep op:
1. De Provincie Overijssel, met Studio Vers Bestuur, gemeenten die dit verzoeken de kennis en middelen beschikbaar te stellen om een inwonersforum succes te organiseren;
2. In de definitieve Regionale Energie Strategie Twente 1.0. afspraken over inwonersfora op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

======

Motie 5: minimaal 50% lokaal eigendom

De raad van de Gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 april 2021

Overwegende dat:
8. Alle partijen de ambitie hebben om bij de planuitwerking toe te werken naar ten minste 50% lokaal eigendom. Om die reden dit in de RES Twente als streven is opgenomen;
9. De precieze uitwerking van “lokaal eigendom” nog invulling krijgt en kan bestaan uit meerdere vormen omdat hierbij ook maatwerk medebepalend kan zijn;
10. Er in Overijssel ervaringen zijn met wind- en zonprojecten waaruit blijkt dat minimaal 50% lokaal eigendom tot uitvoer komt;
11. Er in de markt aanbieders zijn die meer dan 50% lokaal eigendom opnemen in hun biedingen.

Roept de stuurgroep op:
1. De stuurgroep dat bij de verdere uitwerking en invulling in de finale RES 1.0 de ambitie m.b.t. het lokaal eigendom wordt aangepast;
2. de norm opgenomen wordt van: maximaal lokaal eigendom met een ondergrens van 50%.
3. Er procesafspraken gemaakt worden over de implementatie van deze harde norm waarbij het denkbaar is dat mocht blijken dat deze 50%, op geleide van een bedrijfsplan, en tevens voorzien van een second opinion, niet haalbaar is, het bevoegd gezag dat dan voorlegt aan de volksvertegenwoordigers die daarover dan expliciet een instemmingsbesluit nemen;
4. De stuurgroep via haar kanalen eventuele wettelijke belemmeringen onder de aandacht te brengen van de landelijke overheid en de lobby daarvoor ter hand te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66 Oldenzaal
Mari Ailo Zaia

Gepubliceerd op 19-04-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021