Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Subsidie inzetten voor aanschaf regenton

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij agendapunt 3: Programmabegroting 2022”.

——————————
De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021.

Constaterende dat:
1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente;
2. Er op dit moment acties lopen waarin opgenomen het laagdrempelig maken van vergroening van tuinen of klimaat adaptieve maatregelen;
3. Meer specifiek wordt daarin genoemd het opvangen van regenwater;
4. Een subsidie op een regenton een eenvoudig en goedkoop uit te voeren maatregel is.

Overwegende dat:
1. Klimaatadaptatie ingebed moet worden in het denken en handelen van ons allen en hierin ook een taak is weggelegd voor de gemeente;
2. Door de klimaatverandering er steeds vaker extreme regenbuien zullen voorkomen;
3. De capaciteit van het rioolstelsel bij extreme regenbuien tekort kan schieten;
4. Door de grote hoeveelheid tegels in de tuinen van inwoners het regenwater minder in de bodem kan dringen;
5. Regenwater uit een ton gebruikt kan worden om de tuin te bewateren bij langdurige droogte;
6. Regenwater ook kan worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik zoals het zemen van de ramen;
7. Een stimuleringsregeling voor het gebruik va regentonnen bijdraagt aan bewust watergebruik.

Roept het college op om:
1. Een regentonactie in gang te zetten, met dien verstande dat de gemeente de aankoop van een regenton voor inwoners stimuleert door middel van een kortingsactie via lokale ondernemers.

Aldus getekend 8 november 2021
——————————

Resultaat: de motie is verworpen.

Gepubliceerd op 09-11-2021 - Laatst gewijzigd op 09-11-2021