Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Sturen met beleidsindicatoren.

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Sturen met beleidsindicatoren” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021

Constaterende dat:

 • De rekenkamercommissie recent het concept rapport “Sturen met (beleids) indicatoren heeft aangeboden;
 • Bij de opstelling van dit rapport de gemeenteraden van Oldenzaal, Dinkelland en Losser actief betrokken zijn met als doel om met de aanbevelingen in dit rapport ook daadwerkelijk aan de slag te gaan;
 • In de kernconclusie van het rapport (zie pagina 25) wordt aangegeven dat:
 1. “De raden van de gemeenten met de inzet van de huidige prestatie-indicatoren nog onvoldoende in staat zijn om hun kader stellende en controlerende rol in te vullen;
 2. Zowel de raden als de colleges zien prestatie-indicatoren veel meer als hulpmiddel om het goede beeldvormende gesprek met elkaar te voeren over maatschappelijke vraagstukken;
 3. Er zowel bij de raad als het college wel de ambitie is om prestatie-indicatoren verder door te ontwikkelen om de maatschappelijke doelen in evalueerbare termen te formuleren.

Overwegende dat:

 • Alle partijen het er over eens zijn dat we de aanbevelingen actief moeten oppakken;
 • Het ontwikkelen van deze indicatoren alleen plaats kan vinden in samenspraak en middels politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenwerking;
 • We dit verder vorm en inhoud moeten geven op basis van de huidige programma indeling van onze begroting;
 • Binnen deze programma’s en de ontwikkeling van beleidsindicatoren aansluiting gezocht dient te worden met de onderliggende beleidsnota’s;
 • We hier in deze raadsperiode een eerste stap willen zetten en niet willen wachten tot de nieuwe raadsperiode;
 • Dit een overdraagbaar proces moet worden over meerdere bestuursperioden heen;

Roept het college op om:

 1. te starten met één nader te bepalen hoofdstuk uit de programmabegroting en daar na het reces in overleg met de griffie mee te starten middels Masterclasses;
 2. In deze Masterclasses het gekozen programma inclusief de verbonden partijen met elkaar te bespreken om samen met raad, college en ambtelijke organisatie de huidige indicatoren kritisch te beoordelen;
 3. Nader te bezien of er op programma niveau met betrekking tot de indicatoren eveneens afstemming mogelijk is met de gemeenteraden en colleges in Noord-Oost Twente. Dit mag echter niet ten koste gaan van de voortgang van de Masterclasses in Oldenzaal;
 4. Bij goede resultaten, de andere programma’s ook over meerdere bestuursperioden kritisch onder de loep te nemen en de continuïteit en overdraagbaarheid te borgen.

Aldus getekend  28 juni 2021.

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter D66

 

Resultaat motie: Aangenomen!

Gepubliceerd op 28-06-2021 - Laatst gewijzigd op 18-07-2021