Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie stop afvalwaterinjectie in Twente

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 29 maart 2016;

Constaterende dat:

– de NAM van plan is om na de reparatie van de transportleiding tussen Schoonebeek en Noordoost-Twente, de injectie van grote hoeveelheden afvalwater in de Twentse bodem te hervatten;
– hierover in Twente op initiatief van de Stichting Stop Afvalwater Twente een brede maatschappelijke discussie op gang is gekomen;
– om te voorkomen dat de lozing van afvalwater in de Twentse gasputten hervat gaat worden, de vergunningen ingetrokken zouden moeten worden;

Overwegende dat:

– de lozing van afvalwater een bedreiging vormt voor mens, dier en natuur voor nu en in de toekomst;
– de vervuiling die plaatsvindt onomkeerbaar is;
– de toekomst van ons Twentse landschap belangrijker is dan het economisch belang van dit ene project van de NAM;
– wij in het kader van duurzaamheid bij voorkeur kiezen voor duurzame energie boven fossiele brandstoffen;
– de handtekeningenactie van de Stichting Stop Afvalwater Twente een goede graadmeter vormt voor het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de eerder afgegeven vergunningen;

Spreekt uit:

– Tegen de injectie van afvalwater in de Twentse bodem te zijn;

Draagt het college op:

– bezwaren te uiten tegen de lozing van afvalwater door de NAM bij zowel de provincie als de landelijke overheid;
– alle politieke en bestuurlijk mogelijkheden te benutten om, in samenwerking met andere betrokken gemeenten, de verleende vergunningen hiervoor terug te laten draaien;
– de ingezamelde handtekeningen van Stichting Stop Afvalwater Twente te gebruiken als onderbouwing van het maatschappelijk draagvlak permanent te stoppen met de lozingen;
– deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel, de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken

En gaat over tot de orde van de dag.

Gepubliceerd op 02-04-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020