Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: RES bijeenkomsten met inwoners

In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is door de fractie van D66 de volgende motie ingediend:

Overwegende dat:

1. Nederland zich heeft gecommitteerd aan het akkoord van Parijs,
2. als gevolg daarvan de uitstoot van CO2 drastisch moet worden verminderd,
3. dit bereikt kan worden door energieconsumptie te verminderen,
4. het energieverbruik voor wonen, transport en industrie vooralsnog voor dit doel onvoldoende omlaag kunnen,
5. voor het opwekken van energie zonder CO2 uitstoot een Regionale Energie Strategie wordt ontwikkeld,
6. deze Regionale Energie Strategie resulteert in een duidelijk voorstel richting de landelijke overheid over welke hoeveelheid energie binnen de regio duurzaam zal worden geproduceerd,
7. Oldenzaal binnen een groep ‘NOTwente’ met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Losser een definitief bod aan het voorbereiden is,
8. de invloed op de manier van leven en de inrichting van de omgeving groot zal zijn,
9. acceptatie van verandering op elk onderwerp beter is wanneer inwoners worden betrokken in de besluitvorming,
10. draagkracht voor het project van de Regionale Energie Strategie wordt vergroot wanneer inwoners hierin mee kunnen denken, oplossingen kunnen aandragen en mee kunnen doen oplossingen mee te bouwen.

Constaterende dat

1. het Landelijk Platform aangeeft dat het belangrijk is dat overheden en inwoners zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek zijn,
2. de Energiestrategie Twente aangeeft dat het (gedane) conceptbod een uitnodiging is voor het maatschappelijk gesprek, waarvan de uitkomsten mee gaan in de keuzes voor het RES 1.0 bod,
3. het door corona niet mogelijk is fysieke inspraakbijeenkomsten te houden,
4. het coronaprobleem al een jaar aanwezig is en nog een ruim aantal maanden zal voortduren,
5. online bijeenkomsten een goed en aanvaardbaar alternatief zijn voor fysieke bijeenkomsten,
6. na de coronaproblemen online bijeenkomsten een welkome aanvulling kunnen zijn op fysieke bijeenkomsten,
7. de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Losser online bijeenkomsten hebben georganiseerd om hun inwoners op de hoogte te stellen van de plannen van de Regionale Energie Strategie, in het bijzonder van de plannen binnen ‘NOTwente’,
8. dit in de gemeente Oldenzaal (nog) niet het geval is,
9. een binnen Oldenzaal gehouden online bijeenkomsten over het Wijk UitvoeringsPlan het resultaat had dat een groep mensen deelneemt aan een werkgroep over dit onderwerp.

Roept het college op om:

1. Zo snel mogelijk te beginnen met gesprekken met de inwoners van Oldenzaal om hen mee te laten denken over de Regionale Energie Strategie.
2. Online bijeenkomsten over de inhoud en vormgeving van de Regionale Energie Strategie te organiseren waar elke inwoner van Oldenzaal aan kan deelnemen
3. In deze online bijeenkomsten aan de orde te laten komen hoe belangrijk het is enerzijds voldoende energie ter beschikking te hebben, anderzijds zo weinig mogelijk energie te verbruiken.
4. Deze online bijeenkomsten zoveel mogelijk interactief te laten zijn.
5. Deze online bijeenkomsten ook te gebruiken als inspraak- en meedenkmethode naast fysieke bijeenkomsten nadat het coronaprobleem voorbij is.

Na bespreking in de raad gingen met de motie mee: de fracties van D66, CDA en GL
De motie is helaas verworpen.

Gepubliceerd op 01-03-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021