Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie: Laadpalenplan voor auto’s en fietsen.

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Laadpalenplan voor auto’s en fietsen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021

Constaterende dat:

 1. Oldenzaal duurzaamheid op de agenda heeft staan, maar nog niet in kaart heeft gebracht hoe het straatbeeld eruit komt te zien over 10 tot 20 jaar voor elektrische auto’s en fietsen;
 2. Een energie neutrale doelstelling in 2050 betekent dat er een toekomstbestendig plan op tafel moet liggen over het aantal laadpalen en waar deze gaan komen;
 3. De gemeente een faciliterende rol vervult om inwoners en ondernemers ook hierin te ondersteunen en mogelijkheden kenbaar te maken om duurzame investeringen te doen waar we allen baat bij hebben.

Overwegende dat:

 1. Eerder een motie namens D66 is ingediend over het onderzoeken van laadlantaarnpalen die vanwege een toezegging van het college werd ingetrokken;
 2. De raad niet meer is bijgepraat over de invulling van laadpalen en het effect daarvan op ons straatbeeld;
 3. Het college de raad adviseert om de beleidsontwikkeling ‘oplossen parkeerproblematiek in woonwijken’ vooralsnog niet te honoreren – wat betekent dat dit probleem groter wordt als laadtekorten bijkomen waardoor de kans op chaos toeneemt;
 4. Een toekomstbestendig laadpalenplan bijdraagt aan goede voorzieningen voor toeristen die voor de binnenstad alsook daarbuiten van waarde zijn;
 5. Wanneer we een afwachtende houding aannemen en pas in actie komen als een laadpalenplan verplicht wordt gesteld, we achter de feiten aanlopen en geen weloverwogen besluiten kunnen nemen en ingehaald worden door de tijd.

Roept het college op om:

 1. Te onderzoeken hoeveel elektrische laadpalen de gemeente Oldenzaal over 10 tot 20 jaar nodig denkt te hebben voor auto’s en fietsen;
 2. Met een toekomstbestendig plan te komen waarin:
  duidelijk wordt gemaakt hoeveel en welke laadpalen nodig zijn en waar;
  B. waar de uitdagingen liggen voor een goede invulling in het straatbeeld;
  C. waar de uitdagingen liggen voor onze inwoners en ondernemers;
 3. hoe de gemeente haar faciliterende rol oppakt om kansen te benutten;
 4. Dit plan nog voor de programmabegroting 2022 op de gebruikelijke wijze aan de raad voor te leggen;

Aldus getekend 28 juni 2021

Mari Ailo-Zaia (fractievoorzitter D66 Oldenzaal)

Resultaat motie: Aangenomen!

 

Gepubliceerd op 28-06-2021 - Laatst gewijzigd op 18-07-2021