Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie inrichting noodfonds – 17 april 2023

De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 17 april 2023,

Constaterende dat:
– op 7 november 2022 een amendement ‘Instelling noodfonds’ is aangenomen,
– in dit amendement “éénmalig 1 miljoen euro (wordt gereserveerd) (…) waarop onder – door de raad geformuleerde – voorwaarden Oldenzaalse huishoudens en verenigingen die geconfronteerd worden met een noodsituatie als gevolg van deze ontwikkelingen, een beroep kunnen doen voor een renteloze lening, (…)” ,
– dit noodfonds volgens de tekst van dit amendement “in stand zal blijven als extra sociaal vangnet”
– deelnemende ontvangers dwingend budgetadvies zullen ontvangen
– op 21 maart 2023 het college via een raadsinfobrief de inrichting van het hiervoor genoemde noodfonds vastlegt, waarbij de ontvangers zijn:
(1) de individuele inwoner
(2) ondernemers
(3) maatschappelijke organisaties, cultuur- en sportverenigingen – specifiek voor energiecompensatie
(4) maatschappelijke (welzijns)organisaties
– slechts de individuele inwoner verplicht is preventief advies te verkrijgen
– de noodfondsgelden lopen tot en met 31 december 2023.

Overwegende dat:
– met ‘deze ontwikkelingen’ noodzakelijkerwijs wordt verwezen naar de tekst in het ‘Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023
– in deze tekst wordt verwezen naar onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne,
– door deze oorlog een nog hogere energieprijs het gevolg is,
– door deze oorlog de inflatie een gat in de koopkracht slaat
– met het amendement kaders zijn gegeven aan het college voor het inrichten van het noodfonds
– de in de raadsinfobrief genoemde ontvangers niet allemaal overeenstemmen met de ontvangers genoemd in de kaders van het amendement
– de bedragen genoemd om maximaal te besteden aan de verschillende ontvangers (incl de buiten de kaders genoemde ontvangers) groter zijn dan de bedragen die het college naar eigen goed inzicht mag besteden
– de voorwaarden waarop inwoners en verenigingen een beroep kunnen doen op het noodfonds niet in de raad zijn besproken of vastgesteld
– het college – in tegenstelling tot het kader aangegeven in het genoemde amendement – vaststelt dat het noodfonds per 31 december 2023 wordt beëindigd
– in de raadsvergadering van 7 november 2022 door geen enkel raadslid melding is gemaakt van mogelijk ondersteuning van andere groepen dan in het amendement opgenomen
– in het politiek forum van 11 april 2023 door het CDA is aangegeven dat in het ontwerp van het amendement ‘ondernemers’ waren opgenomen, maar dat deze voor indiening uit het amendement zijn gehaald
– de portefeuillehouder in de raad van 27 maart 2023 aangaf dat “ook de indiener van het amendement op de hoogte is gebracht van hoe het door het college is ingedeeld”
– het ‘op de hoogte brengen van indieners’ van een wijziging in een door de raad aangenomen amendement niet betekent dat hierdoor van wijziging in dit amendement sprake is

roept het college op om:
– het besluit van het college inzake de inrichting van het noodfonds zo spoedig mogelijk ter discussie in een politiek forum en vervolgens in de raad te bespreken, indien gewenst aan te passen en vast te doen stellen
– in verband met de mogelijke tijdsdruk voor mogelijk noodzakelijke noodhulp binnen de kaders van genoemd amendement tot noodzakelijke financiële hulp over te gaan binnen het budget van het noodfonds

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus getekend d.d. 17 april 2023.

Gepubliceerd op 17-04-2023 - Laatst gewijzigd op 01-05-2023