Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Duurzaam en circulair bouwen.

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Duurzaam en circulair bouwen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021

Constaterende dat:

 • Nederland voor een enorme opgave staat om meer woningen te bouwen en minder CO2 uit te stoten;
 • Met de huidige traditionele manier van bouwen de milieunormen fors worden overschreden;
 • Er veel nieuwbouwprojecten stil liggen, omdat zij stuiten op nationale afspraken over stikstof;
 • Een landelijke doelstelling geldt om de hoeveelheid CO2 in 2030 te hebben gereduceerd met 49%;
 • Oldenzaal de ambitie heeft uitgesproken om in 2050 klimaat neutraal te zijn en om de CO2 footprint te verminderen;
 • Duurzaamheid in Oldenzaal een speerpunt is van ons beleid.

Overwegende dat:

 • Er duurzame alternatieven zijn voor de conventionele bouw zoals (1) het bouwen met hout in de vorm van Cross Laminated Timber (CLT of kruislaaghout); (2) of het toepassen van duurzaam bewerkt hout, zoals platowood; (3) of geaccetyleerd hout;
 • Hout niet alleen een duurzame vervanging van constructie kan zijn, maar tevens als isolatie gebruikt kan worden;
 • Het gebruik van deze alternatieven hergebruik van elementen of panelen mogelijk maken. Te denken valt aan verandering van modeverschijnselen in de bouw of wijzigingen in bouwvoorschriften waarbij zo groot mogelijke eenheden kunnen worden hergebruikt.
 • Deze alternatieven zowel innovatief als ook duurzaam zijn en een positieve bijdrage leveren aan de reductie van CO2;
 • De urgentie steeds groter wordt om stappen te zetten naar een groene, gezonde circulaire samenleving.
 • CLT gebruikt kan worden in de ‘prefab’ bouw en op deze wijze er sneller gebouwd kan worden;
 • Met CLT als constructiebouw zelfs hoogbouw kan worden gerealiseerd en het gebruik van beton niet meer nodig is. Voorbeelden hiervan zijn in Alkmaar te vinden. In de fabriek van Houten Gebouwen van De Groot Vroomshoop wordt gewerkt met deze prefab modules.[1]
 • In de provincies Limburg en Brabant er al corporaties zijn die deze manier van bouwen omarmen en de raad van de gemeente Renkum een soortgelijke motie ter harte heeft genomen.
 • In Oldenzaal aan de rand van de Graven Es inwoner Bart zijn ecowoning met stro bouwt[2];

Roept het college op om:

 1. Het gebruik van duurzame en circulaire bouwmaterialen en constructiewijzen te stimuleren zoals het gebruik van CLT en Europees geproduceerd hout;
 2. In gesprek te gaan met WBO en projectontwikkelaars om te onderzoeken of er binnen onze gemeente mogelijkheden zijn CLT of andere vormen van duurzaamheid en circulair bouwen, zoals hierboven genoemd, toe te kunnen passen om zo een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen;
 3. Aan andere partijen die van plan zijn om in onze gemeente nieuwbouw te realiseren te vragen de duurzame en circulaire bouw toe te passen;
 4. In gesprek te gaan met andere bestuurders van NOTwente alsook de veertien Twentse gemeenten om deze manier van bouwen onder de aandacht te brengen en te stimuleren;
 5. De raad over de resultaten hiervan te informeren.

Aldus getekend  28 juni 2021.

 

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter D66

[1] Tubantia, 22 juni 2021:

https://krant.tubantia.nl/titles/tubantia/7138/publications/13549/articles/1374841/2/7

[2] Tubantia, 25 mei 2021:
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/bart-40-bouwt-als-eerste-in-oldenzaal-een-huis-van-stro-dit-kost-bloed-zweet-en-tranen~acc351c2/

 

Resulaat motie: verworpen.

Gepubliceerd op 28-06-2021 - Laatst gewijzigd op 18-07-2021