Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Bestemming dividend Twence’ – 10 juli 2023

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal behorende bij agendapunt 6 (Voorjaarsnota 2023), betreffende ‘Bestemming dividend Twence’

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 10 juli 2023,

Constaterende dat:
1. Twence over het afgelopen boekjaar een dividend van € 544.000,- aan de gemeente Oldenzaal heeft uitgekeerd

Overwegende dat:
1. het dividend komt uit de winst van Twence, die extra hoog is geworden als gevolg van de prijzen van energie
2. de energie afkomstig is van de verbranding van – ook – Oldenzaals afval
3. Oldenzaal in het verleden aandeelhouder van Twence is geworden om zeker te zijn van lage tarieven voor de verwerking van afval
4. de tarieven van Twence marktconform zijn, waardoor Oldenzaal als aandeelhouder zijn doel van lage afvaltarieven niet ten volle bereikt

Roept het college op om:
1. het dividend van € 544.000 toe te kennen aan de voorziening afvalstoffenheffing

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus getekend 10 juli 2023.

———————
De motie is niet aangenomen.

Gepubliceerd op 10-07-2023 - Laatst gewijzigd op 14-08-2023