Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025

In de raadsvergadering van 19 april 2021 werd het Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025 besproken en vastgesteld.
D66 heeft hiervoor de volgende inbreng gegeven:

Voorzitter,

Voor ons ligt een nieuw Mobiliteitsbeleidsplan, dit keer met een planhorizon tot 2025.
Zoals D66 ook in het Politiek Forum van 12 april heeft aangegeven zijn wij blij met dit plan, zeker ook vanwege de keuze om het in speerpunten in te delen. Dat maakt het plan overzichtelijk en leesbaar.

Een vraag die wij in het forum gesteld hebben maar geen duidelijk antwoord op hebben gekregen is het stappenplan naar een actualisatie. Immers we moeten voorkomen dat, zoals nu het geval is geweest het Mobiliteitsbeleidsplan in 2025 afloopt en pas 3 jaar later wordt herschreven.
Helaas kon de heer Bakker, woordvoerder van de fietsersbond door technisch malheur niet in het forum van 12 april inspreken. Wij hebben zijn bijdrage en het commentaar van het college met belangstelling gelezen. Desalniettemin hebben wij een aantal vragen betreffende het commentaar van uw college.
Het college schrijft m.b.t. een vraag van de fietsersbond betreffende de wegcategorisering dat ook een weg die niet als regionale doorgaande weg wordt bestempeld een belangrijke ontsluitingsweg van en naar het centrum en de woonwijken er omheen zijn. Het college schrijft dat we het verkeer zo snel mogelijk de stad uit willen hebben.
Dit lijkt een valide argument maar is het ons inziens niet aangezien het echte in- en uitgaande verkeer nauwelijks hinder ondervindt van een 30 km zone terwijl de veiligheid vergroot wordt en het doorgaande verkeer gemotiveerd wordt een andere route te kiezen. Wij willen verkeer wat IN Oldenzaal komt faciliteren, niet het verkeer wat van de Oldenzaalse wegen gebruik maakt om te sluipen. Met name in de bocht tussen de Emmastraat en de Wilhelminastraat is het vragen om ongelukken

Het college geeft aan dat de belemmeringen op de fietsstrook tussen de Schipleidelaan en het tunneltje bij Paal 12 in de toekomst aangepakt zullen worden. Kan de wethouder aangeven binnen welke tijdsperiode of is dit iets voor de verkeerskundige knelpunten?

In hoofdstuk 6.1 wordt gesteld dat betrokkenheid van inwoners moet worden vergroot. De inwoners moeten dan wel het gevoel krijgen dat ook wat met hun inbreng wordt gedaan. Hoe denkt de wethouder dit te borgen.

Het college geeft aan in gesprek te gaan met de fietsersbond. Dat lezende vroegen wij ons af of het niet wenselijk is de nu ambtelijke werkgroep verkeer uit te breiden met sleutelpartijen als de fietsersbond, bewonersgroepen etc. Dan bedoelen wij niet een individuele inwoner waar in hoofdstuk 6.1 al in is voorzien.

Tot zoverre voorzitter.

Gepubliceerd op 19-04-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021