Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Kadernota 2022: Toekomstige veranderingen komen sneller op ons af dan de planning toelaat.

Waarde voorzitter,
raads- en collegeleden
en luisteraars,

Een week geleden was ik in een diepe slaap. In dromenland kreeg ik van onze griffier een visiedocument voorhanden waarin stond hoe Oldenzaal als de Glimlach van Twente er over 10 jaar uitziet.

Het eerste wat in deze droom opviel was dat Corona niet in het visiedocument stond. Toch zag ik een veranderende omgeving. Een omgeving die de leefbaarheid en voorzieningenniveau in Oldenzaal in stand kon houden. Deze omgeving paste zich aan op de veranderende weersomstandigheden, het woon- werkverkeer, de enorme groei van elektriciteitsopname van huishoudens, de toename van het aantal huishoudens, de digitalisering, het duurzame gebruik van nieuwe herbruikbare materialen en grondstoffen, en afvalverwerkingssystemen. In mijn droom was ik blij en trots dat wij het in Oldenzaal goed hadden geregeld.

En toen werd ik met een schok wakker. Ik realiseerde mij dat over 10 jaar inderdaad veel in onze omgeving moet zijn veranderd. Ik realiseerde mij dat raad en college beter gisteren dan vandaag hard aan de slag moeten om de grote uitdagingen die ons te wachten staan tijdig gereed te hebben.

En voorzitter, dit brengt ons tot vandaag. De dag waarop D66 haar kaders aan het college kan meegeven. Titel van het coalitieakkoord was verbinden door los te laten. Een prachtige titel die D66 erg aanstaat. Het onderwijs, woningaanbod, inwonersparticipatie, cultuur en binnenstadplan werden tot onze vreugde benoemd. De onbekende aanpak daar naar toe hebben wij vanaf de Kadernota 2019 kunnen volgen. Veel aandacht en geld is uitgegaan naar de Binnenstad. Wij hadden liever de algemene reserve van 2018 ook willen uitgeven aan de ontbrekende voortgang van het sportcentrum Vondersweijde of een budgettaire bijdrage voor extra ondersteuners in het onderwijs.
Wij zijn nog steeds zoekende waar het woord ‘verbinden’ terug te vinden is in de uitvoer van beleid, met als uitzondering het Masterplan Sociaal Domein. We hebben gezien dat het loslaten voor de coalitie niet zonder slag of stoot gaat. Dualisme is nog ver te zoeken. Toch zien wij, D66, licht aan het einde van de tunnel. Wanneer wij als raad van mening zijn dat het dualisme terug moet komen, dan zijn wij overtuigd van een positieve verandering die onze inwoners ten goede komt, namelijk een kritisch-constructieve raad die kaderstellend en controlerend van aard is. Ja, het vraagt om lef. Maar wij kunnen het. Omdat wij ons hard maken voor de inwoners van deze mooie stad. Omdat ons democratisch bestel het waard is. Door die verbinding raadsbreed aan te gaan en te durven een nieuwe weg in te slaan die Oldenzaal beter maakt.

En welke kaders wil D66 het college meegeven? Met het oog op de toekomst dragen wij ons steentje bij met drie moties en zes kaders. Te beginnen met de moties:

  1. De eerste motie is “Sturen met Beleidsindicatoren”. In de kernconclusie van het rapport van de rekenkamercommissie staat o.a. dat “De raden van de gemeenten met de inzet van de huidige prestatie-indicatoren nog onvoldoende in staat zijn om hun kader stellende en controlerende rol in te vullen..”. Wij roepen het college op om o.a. te starten met één nader te bepalen hoofdstuk uit de programmabegroting en daar na het reces in overleg met de griffie mee te starten middels Masterclasses. Bij goede resultaten kunnen andere programma’s ook over meerdere bestuursperioden kritisch onder de loep worden genomen om de continuïteit en overdraagbaarheid te borgen.
  2. De tweede motie betreft “laadpalenplan voor auto’s en fietsen”. Wij roepen het college o.a. op om te onderzoeken hoeveel elektrische laadpalen de gemeente Oldenzaal over 10 tot 20 jaar nodig denkt te hebben voor auto’s en fietsen en met een toekomstbestendig plan te komen voor Oldenzaal.
  3. Ten slotte de motie Duurzaam en circulair bouwen. We constateren dat Nederland voor een enorme opgave staat om meer woningen te bouwen en minder CO2 uit te stoten. We roepen het college op om het gebruik van duurzame en circulaire bouwmaterialen en constructiewijzen te stimuleren zoals het gebruik van CLT en Europees geproduceerd hout. Ook wordt gevraagd om in gesprek te gaan met alle stakeholders om deze manier van bouwen onder de aandacht te brengen en te stimuleren en t.z.t. de raad over de resultaten te informeren.

 

Voorzitter, dan onze zes kaders:

  • Wij willen dat het college erop toeziet dat we voortgang blijven boeken op het Masterplan sociaal Domein. Voor D66 ligt de nadruk op de ontwikkeling van eigen kracht van inwoners en wordt meer aandacht gevraagd voor preventie. Eerder kreeg D66 een toezegging over een planning rondom het Masterplan, maar deze ontbreekt nog. Graag horen wij wanneer deze planning met de raad wordt gedeeld. Graag nog voor de komende begrotingsbehandeling.
  • D66 wil daarnaast dat de krapte op de woningmarkt in Oldenzaal aangepakt wordt. Dat bouwplannen worden versneld is goed, maar ons inziens onvoldoende. Klopt het, voorzitter, dat het versneld bouwen van woningen leidt tot meer woningen voor middeninkomens? Hoe moet het met starters die ruim 225.000 euro kwijt zijn aan hun eerste huis? Hoe houden wij deze jongeren in Oldenzaal als hier geen betaalbare woningen zijn? Daarom willen wij de toezegging van het college dat ook het realiseren van kleinere duurzame woningen mogelijk wordt gemaakt. Duurzaam en levensloopbestendig is voor alle leeftijden, jong én oud.
  • Wij willen dat de leefbaarheid in Oldenzaal de komende jaren niet in het geding komt. De getallen laten zien dat het aantal ouderen toeneemt en het aantal jongeren afneemt. We moeten daarom jongeren en jonge gezinnen behouden en aantrekken, en de stad aantrekkelijk houden voor huidige inwoners. Jonge gezinnen zorgen voor nieuwe aanwas, ze maken gebruik van meerdere voorzieningen en ze houden het straatbeeld levendig. In de binnenstad zijn geen voorzieningen voor jonge gezinnen. Het aantal speelplekken zal geleidelijk in alle wijken minder worden. Is dit wel gewenst? Ook jongeren verdienen de aandacht. Deze groep heeft weinig voorzieningen in Oldenzaal. Het maakt de stap makkelijker om elders op kamers te gaan en later niet meer terug te keren. Het is ontzettend mooi dat de Jeugdraad zich inzet voor de belangen van jongeren, maar hier moeten nog slagen worden gemaakt. We moeten out of the box denken en kijken hoe we in onze faciliterende rol toch iets voor de jongeren kunnen organiseren.
  • D66 baalt ontzettend van de voortgang van Vondersweijde. Het lijkt of wij weer 5 stappen achteruit zetten. Jammer van de onnodige kosten die zijn gemaakt. D66 blijft van mening dat het zwembad in Oldenzaal een belangrijke functie heeft. Groot hoeft het niet te zijn, maar het moet functioneel blijven. Kinderen moeten in Oldenzaal zwemles kunnen krijgen en we zijn ondanks de financieel zware tijden nog steeds voorstander van een natte gymles voor onze schoolgaande basisschoolkinderen.
  • D66 maakt zich zorgen om de voortgang van de duurzaamheidsagenda. In Oldenzaal ontbreekt een visie en ambitie over een duurzamer Oldenzaal. We hopen van harte dat in een volgend raadsperiode dit punt meer aandacht krijgt. Het veranderen van de gewoonten van inwoners doe je immers niet in een wollig verhaal.
  • Ten slotte, voorzitter, draag zorg voor goede communicatie, communicatie en nog eens communicatie richting onze inwoners. Van fouten kunnen we leren om het een volgende keer beter op te pakken. Betrek inwoners op tijd bij acties en beleid die hen aangaat. Laten wij voor een stijgende lijn kiezen om de communicatie richting -en dus participatie van- onze inwoners verder te verbeteren. Te beginnen bij het tijdig betrekken van onze inwoners bij de Regionale Energie Strategie. Een megaproject voor de korte termijn.

Concluderend, voorzitter, kan ik het volgende zeggen:
Kijk buiten onze bubbel voor kansen. Heb lef een andere route te nemen. Zo maken we samen Oldenzaal steeds een stukje beter.

Tot zover onze eerste termijn.

Gepubliceerd op 28-06-2021 - Laatst gewijzigd op 18-07-2021