Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Integraal Huisvestingsplan

Raadsvergadering 22 maart 2021.

Voorzitter,

Zie hier, het Integraal Huisvestigingplan ligt eindelijk voor ons! Hier is D66 erg blij om. Het IHP is immers bedoeld om helderheid en transparantie te scheppen richting alle partners. Wij zien het IHP als een startdocument die nog uitwerking behoeft. We hopen dat de herijkingen goed ingezet worden om vragen beter beantwoord te zien. Ter voorkoming van verdere vertraging zullen wij dan ook instemmen met het voorliggend voorstel.

Tijdens het politiek forum zijn veel van onze vragen beantwoord. Dank daarvoor. Zo is er geen discussie meer over de vraag of de Zevenster al dan niet naar het blikpunt zal verhuizen. Ook heeft de wethouder toegezegd dat met de belanghebbenden van de Franciscusschool nog overleg zal plaatsvinden over het eigendomsrecht en de verdeling van kosten, mocht de school ooit het totaal aan gebouwen worden onttrokken. Ook heeft de wethouder aangegeven een onderzoek te gaan doen aan ruimtebehoeften van de diverse Carmel scholen.
Het onderzoek daartoe v.w.b. de Carmelscholen Leliestraat en Potskampstraat zou in
2023 moeten plaatsvinden, de andere 2 scholen later.
Het lijkt ons dat ook deze 2 scholen in het onderzoek vanaf 2023 moeten worden betrokken.
Herijking vindt over 4 jaar plaats en wij vinden het onlogisch als dit onderzoek dan over het eerste herijkmoment wordt getild. Deelt het college onze mening hierin?
Verder vragen de eigendomssituatie bij de Esch en het ruimtebeslag van de Bongerd aandacht.

Daarom vragen wij het college om controlemomenten in te bouwen om te voorkomen dat de raad om 5 voor 12 nog snel besluiten moet nemen.

Steven van Alfen

Gepubliceerd op 22-03-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021