Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inrichting noodfonds (Forum 4 april 2023)

Voorzitter,

In de begrotingsvergadering van 7 november 2022 is door de PvdA een amendement ingediend waarbij voorgesteld werd om 1 miljoen Euro te reserveren voor een noodfonds, waarop onder – door de raad geformuleerde – voorwaarden Oldenzaalse huishoudens en verenigingen die geconfronteerd worden met een noodsituatie als gevolg van de ontwikkelingen (op het gebied van de stijgende energiekosten) een beroep kunnen doen voor een renteloze lening die op basis van draagkracht kan worden afgelost.
In de overwegingen, beschreven bij het amendement, wordt aangegeven dat de gemeenteraad voor het noodfonds de volgende voorwaarden stelt:
– iedere Oldenzaler kan eenmalig beroep doen op het noodfonds bij dreigende uithuiszetting of afsluiting van water, elektra of gas,
– het college dient ook rekening te houden met Oldenzaalse verenigingen die met vergelijkbare situaties worden geconfronteerd.

Voorzitter,
Nergens in het amendement of toelichting wordt geschreven, gezinspeeld of de indruk gewekt dat het noodfonds voor ondernemers kan worden aangewend. Gezien de terechte aandacht die door de gemeenteraad gewoonlijk aan ondernemers wordt gegeven betekent dit dat ondernemers niet voor ondersteuning vanuit dit noodfonds in aanmerking komen. NB wèl de mens die ondernemer is – hij is immers een inwoner van Oldenzaal, níet de ondernemer met een zaak. Om dit verschil duidelijk te maken is dit te vergelijken met een werknemers als mens en zijn werkgever met een zaak.

Het college is op 21 maart met een raadsinfobrief gekomen met een besluit het noodfonds in vier onderdelen in te richten.

D66 vraagt het college waarom het voorliggend besluit niet aan de raad is voorgelegd ter vaststelling. Immers, in het aangenomen amendement is duidelijk vastgelegd dat de raad de voorwaarden voor gebruik van het noodfonds vaststelt.

D66 juicht toe dat het college met een voorstel voor het gebruik komt, het is echter de raad die hier – het aangenomen amendement volgend – een besluit moet nemen.

In het (voorgestelde) besluit wordt het noodfonds in vier afzonderlijke noodfondsen ingedeeld:
– één voor de individuele inwoner
– een tweede voor ondernemers
– een derde voor maatschappelijke organisaties, cultuur en sportverenigingen
– een vierde voor maatschappelijke (welzijns)organisaties.
In de inleiding wordt gesteld dat “… het amendement (incl de voorwaarden) niet volledig aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner, ondernemer, verenigingen en samenwerkings­partners.

D66 vraagt het college waarom in deze opsomming de ondernemers en samenwerkingspartners worden genoemd. Dit terwijl deze duidelijk niet in de voorwaarden in het amendement worden genoemd.

D66 kan zich vinden in de bijvoeging van de maatschappelijke (welzijns)organisaties omdat deze zich bezighouden met zorg voor de inwoner, ook en met name in situaties die betrekking hebben op de doelstelling van het amendement. Ondanks onze instemming vinden wij dat deze bijvoeging door de raad moet worden goedgekeurd.
Het bijvoegen van ondernemers als consumenten uit de noodfondsruif lijkt D66 – gezien de inhoud en strekking van het aangenomen noodfonds-amendement geheel ten onrechte en onderwerp van discussie in de raad.

D66 vraagt het college of het wel is toegestaan ondernemers uit dit noodfonds te steunen gezien het gegeven dat het noodfonds mede is gevuld met gelden uit de door het rijk verstrekte energiesteun voor onze inwoners.

D66 geeft – onafhankelijk van de beantwoording van de gestelde vragen – nu reeds aan dit onderwerp in de eerstvolgende raadsvergadering ter discussie te willen stellen en het (voorgestelde) besluit van het college nader te bepalen.

Gepubliceerd op 04-04-2023 - Laatst gewijzigd op 02-04-2023