Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raad noodfonds – 17 april 2023

Voorzitter,

Op 21 maart vond ik als forumlid voor D66 Oldenzaal in de openbare besluiten van het college burgemeester en wethouders als punt 5 de Inrichting noodfonds. Het noodfonds is ingesteld op basis van een amendement bij de programmabegroting voor 2023 als een initiatief van de PvdA en het CDA samen met WG en SO. Het amendement is vrijwel raadsbreed aangenomen.
In het amendement zijn kaders aangegeven waarbinnen het college het noodfonds vorm kan geven en aan de raad voor vaststelling kan voorstellen.
De kaders omvatten steunmaatregelen voor onze Oldenzaalse huishoudens en verenigingen die als gevolg van hoge energieprijzen en hoge inflatie in een noodsituatie komen.
Expliciet is in het amendement aangegeven dat de voorwaarden voor ondersteuning door de raad worden geformuleerd.
Het genoemde collegebesluit is voor de raadsvergadering van 3 april 2023 opgenomen als raadsinfobrief.
Bij lezing van de raadsinfobrief was D66 verbaasd dat het college zich niet aan de gestelde kaders van het amendement had gehouden, én niet aan de raad ter vaststelling had voorgelegd. Op onze vraag hoe de inrichting ten dele buiten de gestelde kaders kunnen liggen gaf de wethouder aan dat zij “de indiener van het amendement op de hoogte had gebracht van hoe het is ingedeeld”.

Voorzitter,
D66 ziet hier een probleem met de democratische vaststelling van de inrichting van het noodfonds.
– Ten eerste heeft het college zich niet aan de aangegeven kaders gehouden
– Ten tweede houdt het college zich niet aan de in het amendement aangegeven tekst dat de voorwaarden van gebruik van het noodfonds door de raad worden vastgesteld
– Ten derde betekent het informeren van de indiener van een aangenomen amendement dat in toepassing hiervan een wijziging is aangebracht niet (!) dat deze wijziging democratisch is vastgesteld!
Al met al niet volgens de regels van democratische besluitvorming!
Tenslotte kan worden vastgesteld dat een verdeling van het budget van 1 miljoen in 4 porties door het college kan worden voorgesteld, maar door de raad binnen haar budgetrecht dient te worden vastgesteld!

Op verzoek van D66 is de inrichting van het noodfonds in het politiek forum van 11 april besproken. De partijen PvdA, SO, GL en D66 gaven in dit forum aan dat de inrichting ten minste zou moeten worden besproken in de raad om al dan niet aan te passen. De partijen VVD, WG en CDA vonden de inrichting zoals voorgesteld acceptabel en wilden het houden zoals het is voorgesteld.

Voorzitter,
De partijen die het voorstel zouden willen handhaven hebben niet aangegeven dat dit door de raad zou moeten worden vastgesteld. Zij schuiven dus – met het college – de democratische besluitvormingsregels terzijde!
Let wel: deze partijen hebben het volste recht het voorstel goed te vinden, echter dient vaststelling na openbare discussie in de raad tot stand te komen!
D66 heeft tijdens het forum aangegeven het collegebesluit in de raad te willen bespreken. Aangegeven werd dat dit door het presidium op de agenda zou moeten worden geplaatst.
D66 heeft in het presidium geprobeerd het onderwerp ‘inrichting noodfonds’ op de raadsagenda als bespreekvoorstel te krijgen. Dit lukte niet om de formele reden dat er geen collegevoorstel voor vaststelling aanwezig is.
Het werd aan D66 aangeraden in de raad bij de vaststelling van de agenda voor te stellen middels een motie het onderwerp te bespreken.

Voorzitter,
Hoe moet D66 deze procedure zien als democratisch?
Waarom is het nodig een formeel collegevoorstel ter goedkeuring te hebben om een bespreekvoorstel in de agenda van de raad op te nemen?

Voorzitter,
De raad heeft een taak om kaders vast te stellen en te controleren of het college in haar goede werk zich aan de vastgestelde tekst en kaders houdt.
D66 wil de raad vragen om voortdurend het democratisch proces in de gaten te houden en ook in gevallen waarbij een minderheid van de raad een afwijkend idee heeft ieder redelijk verzoek tot democratische controle ter bespreking in de raad op te nemen.

D66 heeft waargenomen dat de partijen in deze raad verschillende wijzigingen in het bepaalde in de raadsinfobrief willen aanbrengen, dat andere partijen het voorstel acceptabel vinden.
Deze verschillen zijn ons inziens voldoende het onderwerp in de raad ter bespreking te agenderen.
Daarnaast is D66 het met het college eens dat door mogelijke nood er mogelijk snel gehandeld moet kunnen worden.

Al met al komt D66 met een motie die
– voorstelt het onderwerp in de volgende raadsvergadering te bespreken en vast te stellen,
– binnen de kaders van het amendement (dus niet die van de raadsinfobrief) met discretie noodzakelijke noodgevallen financieel bij te staan.

Gepubliceerd op 17-04-2023 - Laatst gewijzigd op 01-05-2023