Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raad 26 juni Jaarstukken 2022

Voorzitter,

De voorliggende jaarstukken over 2022 gaan over zaken die zijn gebeurd.
In 2022 liep de vorige raadsperiode af, een nieuwe raadsperiode begon.
De raad is in goed overleg lang bezig geweest om een raadsprogramma samen te stellen wat raadsbreed is aangenomen. Na het aannemen van het raadsprogramma heeft het college tot begin maart 2023 tijd gestoken in het vertalen van het raadsprogramma naar een aangepaste begroting. Dat hiertoe de teksten voor nieuw beleid zijn gewijzigd laat ik hier even buiten beschouwing. Dat bedragen uit deze aanpassing niet of moeilijk te herleiden waren tot punten in het raadsprogramma evenzo. In de tussen tijd (tussen maart 2022 en maart 2023) heeft het college in goed overleg ‘op de winkel gepast’ en beleidsarm geacteerd.
Dat betekent dat het voor de raad niet werkelijk zinvol is de gedane acties in 2022 te vergelijken met de gewenste acties. Niet zinvol om de gedane uitgaven te vergelijken met de gewenste uitgaven. Volgend jaar zal dit uiteraard geheel anders zijn.

Toch wil ik één opmerking maken over de Jaarstukken en wel naar aanleiding van de bespreking van de aankoop van een stuk vervuilde grond waar onlangs een beslissing over is genomen.
D66 vindt het van groot belang om voor kosten die in enige toekomst moeten worden gedaan reserveringen op te nemen. Dit lijkt onze fractie een juiste manier van boekhouden.
Immers, voor risico’s – bedragen die niet zeker in enige toekomst moeten worden uitgegeven – wordt ook gereserveerd. Waarom dan niet voor bedragen die met zekerheid moeten worden uitgegeven? Het bevreemd de fractie van D66 dat de accountant met deze werkwijze akkoord lijkt te gaan.
D66 wil het college vragen of er een lijst is van stukken grond in eigendom van de gemeente waar sprake is van bekende vervuiling en van bekende saneringskosten en die aan de raad bekend te maken als onderdeel van rapportages over financiën of over lappen grond. Het kan gaan om kleine, soms grote bedragen. Het is gewenst dat de raad hier inzicht in heeft. Mocht een dergelijke lijst niet bestaan, dan dringt D66 er op aan een dergelijke lijst samen te stellen en aan de raad bekend te maken.

Ook wil D66 haar verbazing uitspreken over het compleet maken van het MaaS project, bedoeld voor het eenvoudig organiseren van vervoer van-deur-naar-deur op basis van zoveel mogelijk gebruikelijk vervoer. Het resultaat was dat de ontwikkelde app niet veel werd gebruikt. Ik heb signalen ontvangen dat de gebruikersvriendelijkheid van genoemde app te wensen over liet.
De wethouder gaf tijdens het forum aan dat het MaaS project niet verder wordt ontwikkeld omdat diverse apps ook tot een antwoord op de vervoersuitdaging voor gebruikers leiden. D66 vraagt zich af of onderzocht is of gebruikers hiermee tevreden zijn, mee kunnen werken of dat een centrale app alsnog een oplossing kan betekenen. Een app voor een nieuw MaaS project (Mobility as a Service), beter benoemd als VaD (Vervoer als Dienst), maar met de naam WahL: Waarheen alle hulpmiddelen Leiden.

Voorzitter, tot zover.

Gepubliceerd op 26-06-2023 - Laatst gewijzigd op 09-08-2023