Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raad 10 juli 2023 – Voorjaarsnota 2023

Voorzitter,

We bespreken deze vergadering de voorjaarsnota. Deze nota heeft de bedoeling aan de raad te presenteren hoe beleidsvoornemens worden uitgevoerd en of deze op planning zijn, dan wel zouden moeten worden bijgestuurd. Met name omdat over het vorig jaar 2022 een grotere meevaller is opgetreden dan verwacht zouden onderwerpen kunnen worden bijgestuurd door extra budget toe te kennen. Helaas is het resultaat van 2022 nog niet opgenomen in deze Voorjaarsnota.

Wat zien we in de nota?
Het college geeft een aantal bijsturingen die blijkbaar nodig zijn. In het algemeen kan D66 met deze voorgestelde wijzigingen instemmen.
In de nota wordt niet aangegeven welke vorderingen zijn bereikt op de verschillende onderwerpen. De raad kan hierdoor niet haar mening vormen over gemaakte vorderingen, de raad kan niet beslissen op welke onderwerpen meer geld en aandacht kan worden besteed. Om deze reden wil D66 de bespreking van deze voorjaarsnota aanhouden tot een overzicht van gemaakte vorderingen bekend is.

Desondanks heeft D66 een tweetal punten die zij aan de orde wil stellen:

Bij het onderwerp ‘Sport Oldenzaal BV’ wordt een voorschot gegeven van € 500.000. Dit is nodig om de liquiditeitspositie van deze BV – waar de gemeente Oldenzaal enig aandeelhouder is – op peil te houden. Het bedrag van €500.000,- is nodig door inkomstenderving van € 180.000,- als gevolg van het vertrek van de vorige huurder en als gevolg van hogere energiekosten van € 320.000,- voor (vermoedelijk) de verwarming van het zwembad. Mogelijk worden de hogere kosten voor energie door het rijk gecompenseerd. Het totale bedrag van € 500.000,- is dus opgebouwd uit enerzijds de droge activiteiten van Vondersweijde, anderzijds door de natte activiteiten. Het lijkt D66 zinvol om voor Vondersweijde duidelijk onderscheid te maken tussen droge en natte activiteiten. In de ogen van D66 is de mogelijkheid van zwemles en het bijhouden van de zwemvaardigheid zo groot, dat hiervoor van gemeentewege geld mag worden uitgegeven. De andere – droge – activiteiten zouden ons inziens minimaal kostendekkend moeten zijn. D66 stelt dan ook voor om de activiteiten onder de noemer ‘Vondersweijde’ in de toekomst te onderscheiden in ‘zwembad’ en ‘droge’ activiteiten. Alleen zo houden we een zuiver zicht op de kosten en opbrengsten van deze afzonderlijke activiteiten.

Voorzitter,
Opvallend is voor dit jaar de opbrengst van ons aandeel Twence. Oldenzaal is nog steeds tegen haar zin aandeelhouder van dit bedrijf. Door hoge energieprijzen is de winst van het bedrijf Twence zo hoog dat ruim een half miljoen aan dividend is verkregen. Of hier nog dividendbelasting over zal moeten worden betaald is niet duidelijk. Oldenzaal is in het verleden aandeelhouder van Twence geworden om zekerheid van goedkope afvalverwerking te hebben. Hoewel Twence beweert dat het afval tegen kostprijs wordt verwerkt, zien we dat de kosten die Oldenzaal in rekening worden gebracht niet veel afwijken van tarieven die elders zouden moeten worden betaald. Het aandeelhouderschap levert ons dus wel iets op, echter niet het bereiken van ons doel: het goedkoop verwerken van afval. Wij stellen voor het verkregen dividend (na aftrek van kosten en belastingen) in de afvalvoorziening te plaatsen en in 5 tot 10 jaar aan onze inwoners terug te geven in de vorm van vermindering van het vastrecht voor afvalverwerking. Het geld van het dividend is immers afkomstig van de verbranding van afval o.a. uit Oldenzaal. Wij dienen hiertoe een motie in.

————–

De motie is niet aangenomen.
Het nut van een voorjaarsnota is dat beleid voor de rest van het jaar kan worden bijgestuurd. Bijgestuurd op basis van vorderingen en financieel resultaat. Maar zowel vorderingen als financieel resultaat kunnen niet worden gepresenteerd. Dus heeft D66 tegen het besluit gestemd de voorjaarsnota vast te stellen.

Gepubliceerd op 10-07-2023 - Laatst gewijzigd op 14-08-2023