Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Forum 18 jan 2021 – Inbreng Strategisch woonprogrammering Oldenzaal

Voor ons ligt de aangepaste nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030.
De nota lijkt goed doordacht en op een aantal punten in detail uitgewerkt. Over deze detaillering hebben wij geen opmerkingen.

Wel hebben wij wat bedenkingen over de grote lijnen.

Welke omstandigheden spelen een rol bij de woonprogrammering?

1. we zien de prijzen van huizen de pan uit rijzen.
Al tientallen jaren zien we de prijzen van huizen oplopen met rond 6 % per jaar. Dit betekent dat er meer vraag is naar het product dan geleverd kan worden. Hoe is en wordt dit veroorzaakt? Dit wordt veroorzaakt door een landelijk sterk defensief beleid met regionale afspraken om leegstand te voorkomen. Op zich een loffelijk streven, maar dit zorgt er al tientallen jaren voor dat er meer vraag is naar woningen dan aanwezig zijn.

2. we zien dat de jeugd rond de studieleeftijd Oldenzaal verlaat om er niet meer naar terug te keren.
Waarom vestigen mensen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar zich blijkbaar niet in een kleine stad als Oldenzaal? Is dit omdat deze mensen daar geen zin in heeft? Of omdat er voor deze leeftijdsgroep onvoldoende woningen beschikbaar zijn?
3. we zien dat de geboortegolf van de jaren ‘40-’50 nu een onevenredig deel van de bevolking uitmaakt. Deze groep heeft behoefte aan levensloopbestendige woningen. Het aantal mensen in deze leeftijdscategorie zal over ongeveer 15 jaar als gevolg van natuurlijk verloop kleiner worden en in aantal stabiliseren. Een aantal levensloopbestendige woningen zullen dan worden gebruikt door mensen van lagere leeftijd en zal hier aantrekkelijk voor moeten zijn.
Overwogen moet worden om sloop van woningen zoals nu is gepland indien mogelijk uit te stellen tot na 2030 wanneer de grijze golf langzaam voorbijgetrokken is.

Wat zien we in de bijlagen?

1. WBO heeft op basis van een rapport waarin opleidingsniveaus zijn bekeken besloten dat er minder sociale woningbouw nodig is. Het rapport ziet er degelijk uit, maar de vinger zal aan de pols moeten worden gehouden om te zien of ondanks het verbeterde opleidingsniveau niet alsnog mensen buiten de welvaartsboot zullen vallen en behoefte hebben aan een goede, goedkope woning.
Hoe zal de gemeente met WBO deze behoefte met welke regelmaat evalueren?

2. in de STEC bijlage wordt met droge ogen beweerd dat de bevolkingsomvang van Oldenzaal vanaf 2030 afneemt. Dit zou best zo kunnen zijn wanneer we zonder visie en zonder initiatief met onze handen onder ons zitvlak blijven zitten. Wat is de oorzaak van deze bevolkingsafname? Beweerd wordt dat mensen zich liever in grote steden vestigen. Nu, wij hebben de vraag: is dit werkelijk zo, of wordt dit veroorzaakt doordat alleen in grote steden wordt bijgebouwd om aan de woonvraag te voldoen? Dit terwijl kleinere steden en dorpen defensief woonprogrammeren en daardoor te weinig woningen ter beschikking hebben? Laten we initiatief nemen en ervoor zorgen dat Oldenzaal een aantrekkelijke stad blijft met voldoende inwoners om het niveau van voorzieningen te behouden.

Wij zien het als noodzakelijk voor Oldenzaal om voor alle leeftijdcategorieën geschikte en betaalbare woonruimte ter beschikking te hebben. Niet alleen voor de ouderen die terecht aandacht krijgen in de nota. Ook jongeren in de leeftijdcategorie tot 40 jaar moeten zich hier in Oldenzaal kunnen vestigen. Alleen zo zorgen we ervoor dat Oldenzaal de stad blijft die zij is: een prettige stad om te wonen voor iedereen met goede voorzieningen.

We zijn dan ook heel gelukkig dat in de regionale woonagenda Twente wordt aangegeven dat het goed is dat Oldenzaal extra woningen gaat bijbouwen. We juichen het toe van deze mogelijkheid gebruik te maken. Inbrei-locaties zoals onlangs gecreëerd aan de Glindestraat kunnen worden gebruikt. Ook in het verleden toegewezen grond op de Graven Es kan worden ingezet.
Door duurzaam en levensloopbestendig te bouwen, woningen te bouwen voor verschillende leeftijds- en welvaartscategorieën kan een mooie gecontroleerde uitbreiding plaatsvinden. Wanneer dan ook nog wordt aangesloten bij energetische en bouwkundige innovatie-initiatieven kunt u ons helemaal gelukkig maken.

Het forum is te bekijken op:
Forumvergadering 18 jan 2021
Onze inbreng 35″15′ – 40″30′
Reactie wethouder op onze vragen 1^00″08′ – 1^02″44′
Onze reactie hierop 2 1^11″32′ – 1^13″45′.

Gepubliceerd op 18-01-2021 - Laatst gewijzigd op 20-01-2021