Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal.

Voorzitter,

We zien voor ons de Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal.

Een indrukwekkend document van ruim 50 pagina’s, incl. de bijlage.

Het document omvat hetzelfde als de zojuist besproken RES, met als doel hoe we op een duurzame manier in NO-Twente grootschalig energie opwekken. Oldenzaal werkt op dit gebied samen met de andere gemeenten in NO-Twente. Dit voorstel wordt aangeduid als de versie voor Oldenzaal.

D66 heeft in het document gezocht naar de taakstelling of ambitie van Oldenzaal.

Eerst zocht wij naar de taakstelling voor energiebesparing. Het woord besparing komt in de visie twee (2!) keer voor. Eén keer bij de toepassing van kunstmest, één keer in verband met gedragsverandering.

Daarna zochten wij naar ambitie van Oldenzaal. Die hebben we niet gevonden. Er staat enkel in dat we ons maximaal inspannen binnen de mogelijkheden van de energietransitie. Ook wordt verwezen naar de “Global Goals” waar volgens de tekst de gemeente Oldenzaal veel waarde aan hecht. Echter, een in zijn levensfase verkerende puber zal ook aangeven binnen zijn mogelijkheden zijn maximale inspanning te leveren om vervolgens weer ongeïnteresseerd zich op de bank terug te trekken. Wij willen weten wat de status quo was, is en waar we in Oldenzaal zowel kwalitatief als kwantitatief naar streven.

D66 snakt sinds het begin van dit college naar een visie voor Oldenzaal. Weliswaar worden in dit document doelstellingen voor NO-Twente gegeven, maar wat wil en wat doet Oldenzaal? We lezen dat we weinig mogelijkheden hebben. Maar in onze bebouwde omgeving kunnen we toch een doelstelling voor energiebesparing vastleggen? We pinnen voor ons werkende organisaties vast op beleidsindicatoren, maar stellen die voor onszelf niet vast. Dit kan en moet echt beter!

De wethouder heeft op het forum mondeling aangegeven dat zij inzet op het gebruik van 30% van het benutbaar dakoppervlak voor zonnepanelen. Waarom is deze doelstelling niet in het visiedocument opgenomen? Waarom zijn er geen andere heldere doelstellingen opgenomen? Deze en soortgelijke doelstellingen horen hierin thuis.

U begrijpt, we kunnen met een visiedocument voor Oldenzaal niet akkoord gaan zonder visie voor Oldenzaal.

Voorzitter,

Voorgesteld wordt met de acceptatie van het onderliggend visiedocument de Toekomstvisie duurzaam Oldenzaal 2025, vastgesteld december 2015, in te trekken. Wij zijn hierover verbaasd. Deze Toekomstvisie behandelt niet alleen energie, maar ook groen, klimaat en afval. Volgens de wethouder werken we al heel hard aan groen en afval. Welke visiedocumenten zijn hiervoor op dit moment geldend?

De wethouder gaf op het forum aan dat voor klimaat een visiedocument in voorbereiding is. We kijken hier met belangstelling naar uit.

We kunnen op basis van het niet aanwezig zijn van goede visiedocumenten niet akkoord gaan met het intrekken van het geheel van een visie die tot 2025 zou moeten gelden.

We zien in de in te trekken Toekomstvisie een doelstelling dat Oldenzaal in 2025 energieneutraal is en de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2020. De visie is opgesteld door een college waar GroenLinks aanwezig was, nu vervangen door de VVD. Het huidige college is normaliter een voorstander van ambitieuze plannen, maar wil blijkbaar deze ambities laten varen. D66 is wel benieuwd hoe het CDA en de WG vandaag de dag naar deze ambities kijken. De stevige ambities waren inderdaad hoog gegrepen.

Maar de huidige afwezigheid van lokale ambitie is pas echt bedroevend te noemen.

Gepubliceerd op 19-04-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021