Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

APV 2020

Voorzitter,

De APV regelt hoe inwoners en bezoekers zich in Oldenzaal dienen te gedragen en hoe de overheid met burgers omgaat. Het doel van de APV is een acceptabele samenleving te creëren. Hierdoor wordt enerzijds de vrijheid van burgers beperkt, anderzijds wordt aangegeven hoe de overheid kan handelen als regels worden overschreden.

Door de noodzakelijke beperking van de vrijheid is het van groot belang dat de verordening zorgvuldig wordt geformuleerd, dat er niet te weinig, maar ook niet teveel zaken in worden vastgelegd. Als minimum mag worden geëist dat artikelen wenselijk, nuttig en noodzakelijk zijn.

Allereerst valt D66 op dat het voorstel ten opzichte van de bestaande versie met ruim 25% in omvang is toegenomen. Dit terwijl de artikelen betrekking hebbend op het Hulsbeek er uit zijn weggenomen en zijn opgenomen in een reglement elders. Kan de portefeuillehouder ons aangeven wanneer door de raad dit reglement is vastgesteld, dan wel wat de juridische status is van dit reglement? In een tijd waar het verminderen van voorschriften de voorkeur heeft, mag de uitbreiding met ruim 25% opvallend worden genoemd. Was het zonder deze uitbreiding in de afgelopen jaren moeilijker een ordelijke samenleving te hebben?

De uitbreiding zou zijn geadviseerd door de juristen van het VNG. Niets kwaads over de VNG – complimenten zelfs, maar we hebben hier te maken met een niet democratisch gecontroleerd orgaan. Adviezen van het VNG kunnen worden overgenomen, maar pas na een ruim sausje democratische beoordeling. In dit geval door onze raad.

Kan het college ons aangeven in welk geschrift de VNG heeft geadviseerd tot de ruime uitbreiding?

Wij vragen deze raad de wijzigingen te beoordelen op wenselijkheid, nut en noodzaak.

Ter argumentatie willen wij 5 individuele artikelen de revue laten passeren waar naar onze mening wenselijkheid, nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

Allereerst de Omgang van de overheid met haar burgers,

Art 2.1.1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, etc. …

Hier is het woord samenscholing ongelukkig gekozen. Niet voor niets gebruikt art. 186 WvS het woord volksoploop. Samenscholing duidt op mogelijk toevallig samenkomen of vergaderen, volksoploop duidt op een dichte menigte met waarschijnlijkheid van ordeverstoring. Het lijkt me goed in de plaatselijke verordening vrijheid niet meer te beperken dan noodzakelijk en zonder noodzaak niet verder te gaan dan de landelijke wetgeving.

Art 6.3

Hier wordt een onbeperkte bevoegdheid gegeven aan toezichthouders en handhavers om ‘een woning’ binnen te treden zonder toestemming van de bewoner.

Wij vinden deze formulering veel te ver gaan.

Op basis van dit artikel willen wij graag deze bevoegdheid geven, maar wel met de expliciete omschrijving dat dit voor het naleven, opsporen of handhaven noodzakelijk is.

Dan de omgang van burgers onderling.

Art 2.53. Wij zien hier het verbod personen te bespieden die zich al dan niet in een gebouw, woonwagen of woonschip bevinden. Wij zien in de omschrijving een woonschip (wat in Oldenzaal een nog niet bestaande woonvorm is), terwijl kampeermiddelen als camper, caravan en tent ontbreken. Deze (tijdelijke) woonvormen komen zeker in Oldenzaal voor. Ik kan u verzekeren: bespied worden wanneer u zich in uw camper, caravan of tent bevindt is even hinderlijk als wanneer u zich in uw huis bevindt.

De vierde onderwerp betreft Hfst 3. Over het sexhoofdstuk hebben andere fracties zich al in het forum met verbazing uitgesproken.

D66 begrijpt niet waarom zoveel tekst aan wordt gewijd, terwijl de raad heeft besloten dat er in Oldenzaal geen sex-ondernemingen gevestigd mogen zijn. Als expliciet raamprostitutie kan worden uitgesloten (art 3.5.1), waarom kan dan niet alle prostitutie worden uitgesloten. Nu wordt in de APV een lokkertje voor één prostitutiebedrijf beschreven, terwijl dit volgens de andere regels en besluiten van Oldenzaal niet mogelijk is. Voorzitter, is het dan niet beter voor een burger om een duidelijke verordening te hebben die niet voor verwarring zorgt? Let wel: de APV is er voor de burgers, niet voor juristen!

Ten slotte Art 2.73a, Carbidschieten.

Het carbidschieten is sinds 2014 opgenomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Desondanks wordt de mogelijkheid hiertoe ingeperkt van 16 uur tot een schamele 4 uur.

Begrijpelijk vinden we de totale inperking van de mogelijkheid van schieten binnen de bebouwde kom. Wij kunnen hier volledig mee instemmen. Dit kan onverwacht gevaar opleveren en geluidsschrik voor inwoners. Onbegrijpelijk vinden we de enorme inperking buiten de bebouwde kom, ook al zijn op heldere wijze veiligheids- en meldingsregels in de verordening opgenomen.

Voorzitter, op basis van de genoemde artikelen kunnen wij niet instemmen met enkele essentiële artikelen van de APV zoals deze nu staan omschreven.

Ik dank u vriendelijk.

 

Maarten van der Waal
Mari Ailo-Zaia

 

==============

Resultaat:

D66 heeft ondanks haar korte inbreng geen mogelijkheid gekregen om alle vijf de onderwerpen te benoemen. In het tweede termijn zijn daar kort 2 van aangehaald. De portefeuillehouder en D66 kwamen overeen dat ze het niet met elkaar eens zullen worden.

De APV is door D66 afgewezen. De andere 5 partijen hebben deze conform doorgeleid.

 

Gepubliceerd op 14-12-2020 - Laatst gewijzigd op 15-12-2020