Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement bij bestemmingsplan Steenstraat 44 (26 juni 2023)

Amendement van de fractie van D66 bij agendapunt 6 voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Steenstraat 44

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 26 juni stelt voor de tekst

in het besluit:

waar staat:
2. Het bestemmingsplan ‘Steenstraat 44’, identificatienummer NL.IMRO.0173.BP04022-va01 ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting.

te wijzigen in:
2. Het bestemmingsplan ‘Steenstraat 44’, identificatienummer NL.IMRO.0173.BP04022-va01 ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en toelichting.
3. De regels vast te stellen met dien verstande dat aan de regels wordt toegevoegd:
• de vorm van het gebouw mag de hoeveelheid zon (bij onbewolkte hemel) op de gevel van de aangrenzende panden gelegen aan ‘Op den Koem’ niet verminderen tot minder dan 3 uren per dag op enige dag van het jaar.
• deze beperking geldt onverkort bij toegestane afwijkingen zoals elders in deze regels zijn genoemd.

Overwegingen:
1. de uitbreiding en ombouw van het bestaand pand in principe een mooi plan is;
2. het plan de lichttoegang van omwonenden negatief beïnvloed;
3. licht de stemming van mensen positief kan beïnvloeden;
4. zonlicht op de gevel een gunstige invloed heeft op de duurzaamheid van de gevelmuur;
5. het bestemmingplan betrekking heeft op fysieke uitbreiding van een bestaand gebouw;
6. in het bestemmingsplan uitgebreid wordt berekend of voor de (nieuwe) bewoners van het pand niet te veel geluid wordt ontvangen;
7. in het bestemmingplan geen rekening wordt gehouden met beïnvloeding door het gewijzigd pand op omwonenden;
8. omwonenden hebben aangegeven dat geen bezonningstudie aanwezig was;
9. in het voorgestelde plan geen bezonningstudie was en is opgenomen;
10. later een bezonningstudie met slechts wat plaatjes is toegevoegd, zonder tekst, referentie en dergelijke;
11. het college heeft beoordeeld dat de hoeveelheid zonlicht in de winterperiode slechts weinig minder is dan volgens een (niet-wettelijke) TNO-norm gewenst is.

Aldus getekend 26 juni 2023

Amendement is NIET overgenomen.

Gepubliceerd op 26-06-2023 - Laatst gewijzigd op 09-08-2023