Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng D66 bij politiek forum over toekomstbestendige Oldenzaalse musea

Onderstaande bijdrage is namens door Andreas Boers namens de fractie van D66 uitgesproken tijdens het politiek forum van dinsdag 27 juni inzake de toekomstbestendige Oldenzaalse musea.

Voorzitter,

Oldenzaal is een stad met een enorme historie. Helaas zijn veel van de zichtbare onderdelen hiervan de laatste decennia verdwenen. Willen we het cultuurhistorische aspect van onze stad bewaren dan kan van verdere aantasting hiervan geen sprake zijn.

De D66-fractie vindt het belangrijk dat onze historie weer beter zichtbaar wordt in onze stad. De drie Oldenzaalse musea dragen daar een belangrijke bijdrage aan. Zij dragen zorg voor kennis, historisch besef en identiteit, want zonder historisch besef geen toekomst!

Vernieuwing Palthehuis

Op donderdag 11 mei heeft een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan historisch museum “Het Palthehuis” en daar hebben we op ludieke, maar duidelijk wijze mogen zien en ervaren waar het museum “tegenaan loopt”, met name waar het de toegankelijkheid voor minder valide museumbezoekers betreft.

In beginsel staat D66 Oldenzaal dan ook positief tegenover de ontwikkelingen die het Palthehuis voorstaat. Het visiedocument en vijfjarenplan laten zien dat het museum duidelijk voor ogen heeft waar zij zich in de nabije toekomst ziet staan, zodat zij een mooie bijdrage kan leveren aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van Oldenzaal, zowel uit toeristisch als educatief oogpunt. Een nieuwe entree zal bijdragen aan de toegankelijkheid van het museum en gasten kunnen hierdoor op een professionele wijze ontvangen worden.

Ten aanzien van de nieuwbouw voor deze entree hebben we nog wel twee vragen:

  • Waarom zijn met name de voorbereidingskosten, ruim € 20.000, zo ruim begroot?
  • Verwacht het Palthehuis dat de nieuwe entree een positieve bijdrage zal leveren aan de bezoekersaantallen, waardoor de opbrengsten uit de kaartverkoop structureel toenemen?

Daarnaast wordt in het vijfjarenplan nog genoemd dat gebruik gemaakt kan worden van zogenaamde “werkervaringsplekken”. Hierover wordt aangegeven dat er in 2016 al een proef gedraaid is. Daarover nog de volgende vragen:

  • Hoe zijn de ontwikkelingen op dit punt? Ziet het Palthehuis mogelijkheden voor een meer structurele invulling van werkervaringsplekken? Zo ja, is hierover al contact geweest met verschillende betrokken partijen zoals de gemeente, het UWV of het Werkplein?

 

Gepubliceerd op 28-06-2017 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020