Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 maart 2023

Voorkeurscenario (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat; Voor D66 staat onderwijskwaliteit voorop!

Raadsvergadering 6 maart 2023, agendapunt 7: Voorkeurscenario (ver)nieuwbouw TCC Locatie Lyceumstraat

Voorzitter,

In oktober werd de raad gevraagd in te stemmen met optie 2A, zijnde sloop van een groot deel van het niet monumentale deel en herbouw op die locatie van het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. D66 kon daarmee instemmen. Deze optie werd ook door HEVO als meest logisch en meest passend bij het IHP genoemd.

Vanwege een aangenomen motie over het behoud van de voorgevel, is aanvullend onderzoek gedaan. De resultaten liggen nu voor ons. Een mooi overzicht en een goede samenvatting ervan vinden wij in het raadsvoorstel, onze complimenten. Ook de opdeling van de afschrijvingstermijnen en de duidelijkheid qua economisch eigendom kunnen  wij waarderen.

Dan nu. Het college vraagt ons in te stemmen met optie 3C. Deze optie lijkt bij eerste lezing wellicht een goed alternatief. Voorzitter, wij zien echter een optie die door HEVO als 2e keus wordt genoemd en, gezien de tabel op pagina 3 van het raadsvoorstel, duidelijk minder is dan het oorspronkelijke voorstel, zijnde optie 2A. Optie 3C zou een acceptabel alternatief zijn als de gele vlakken in het schema bovenaan pagina 3 van het raadsvoorstel ook groen zouden kunnen worden gemaakt.

Laten we het zo stellen: Onderwijs heeft wat D66 betreft de hoogste prioriteit. Als alternatief 3C qua onderwijskundige aspecten en een flexibel en toekomstbestendig binnenmilieu een upgrade krijgt, dan kunnen we instemmen. Dit lijkt echter gezien de kosten niet mogelijk. Aangezien wij onderwijskundige aspecten en binnenmilieu belangrijk vinden komen wij weer uit bij optie 2A.
Het probleem van de voorgevel zou ondervangen kunnen worden door de architect opdracht te geven deze gevel in de nieuwbouw zodanig te ontwerpen dat deze voor zover mogelijk gelijk is aan de bestaande gevel.
De zichtfunctie blijft dan behouden terwijl de voor ons belangrijke aspecten een juiste invulling krijgen.

Deze keuze komt ook voort uit de financiële onduidelijkheid van de op pagina 6 genoemde aandachtspunten. Er wordt weliswaar gesteld dat dit waarschijnlijk door kleine aanpassingen geen probleem behoefd te zijn maar het is op dit moment niet verder uitgewerkt.
Tijdens het politiek forum van 13 februari is zelfs al aangegeven dat er asbest in de gebouwen aanwezig is en dat wellicht bij optie 3C een extra wand moet worden aangebracht om de energiehuishouding te verbeteren.
Als onderwijspartij hecht D66 grote waarde aan onderwijskwaliteit en aan de gezondheid van onze leerlingen, nu en in de toekomst.
Daarom blijven wij bij de in oktober voorgestelde optie 2A.

 

Tot zoverre.