Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 maart 2023

(Gewijzigde) programmateksten en nieuw beleid o.b.v. Raadsprogramma 2022-2026

Raadsvergadering 6 maart 2023
Agendapunt 7: (Gewijzigde) programmateksten en nieuw beleid o.b.v. Raadsprogramma 2022-2026

 

Voorzitter!

Ik citeer de leeswijzer op pagina 2:  “We streven naar een beter leesbare en te monitoren begroting voor iedereen.” Dat wil D66 Oldenzaal ook.

De olifant met de naam Perspectief is echter weer in ons midden! Eenieder van ons kan een olifant anders omschrijven, afhangende van waar hij zit en wat hij denkt te observeren. De olifant in ons midden duidt op het voorliggend voorstel gewijzigde programmabegroting 2023. Want waar hebben we het over? Voor ons ligt een gewijzigd raadsprogramma dat gegoten is in een aangepaste begrotingswijziging met opgenomen cijfers die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Kunt u mij nog volgen..? Ik hoop van wel, want daar moeten wij raadsleden iets van vinden!

En wat vindt D66 Oldenzaal van de gewijzigde begroting 2023? Voor ons zijn 3 pijlers van belang;
1. Staat de inwoner centraal? Wat gaan onze inwoners van deze plannen voelen?
2. Ligt de focus op een socialer, leefbaarder en duurzamer Oldenzaal?
3. Zijn de plannen toekomstbestendig? Ofwel, zijn wij in staat flexibel om te gaan met de veranderende leefbehoefte van onze inwoners?

Met enige opluchting – en bevestiging vanuit het college – heeft de olifant in ieder geval tot 2026 voldoende voedsel (lees: reserves) tot zijn beschikking. Door de vertaalslag is het echter niet meer overzichtelijk wat al dan niet voldoende is opgenomen in de gewijzigde begroting 2023. Oftewel, de raad kan de rimpels en plooien van de olifant niet zien. Het raadsprogramma blijft leading. We begrijpen dat de begroting volgens een bepaald format door de provincie wordt beoordeeld, maar een raadsvoorstel heeft de functie overzichtelijk en begrijpelijk te zijn voor raadsleden. We hebben richting college daarom het dringende verzoek om in de nabije toekomst raadsvoorstellen op te stellen die verschillen of verbanden aan de kaak stellen en zichtbaar maken. Graag een toezegging van het college op dit verzoek.

Ondanks de ingewikkelde vertaalslag willen wij 2 amendementen en een motie indienen om het raadsvoorstel en daar bijbehorend besluit zodanig aanpassen dat wij ermee akkoord kunnen gaan.

Onze eerste pijler betreft de vraag of onze inwoners centraal staan. Vanwege recente ontwikkelingen op het gebied van prijsverhogingen zal geld nodig zijn voor ondersteuning om energiearmoede en voedseltekorten tegen te gaan. Voedselbanken doen voortreffelijk werk, maar komen nu al voedsel en handen tekort om aan de vraag te voldoen. Twee maanden geleden is een motie ingediend om alvast een miljoen voor de Binnenstad te reserveren. Deze motie is verworpen omdat het college eerst met een voorstel voor evenwichtige financiële invulling van het raadsprogramma moest komen. Het voorgestelde bedrag blijkt een half miljoen hoger te zijn dan wat in de motie werd omschreven. Bovendien ontbreekt nog steeds een duidelijke omschrijving van besteding. Zoomen we wat dieper in op de cijfers, dan komen wij tot de conclusie dat voor de bestemmingsreserves Binnenstad, Vastgoed en Cultuurhistorie, 1 van de 8 thema’s uit het raadsprogramma, een bedrag gereserveerd wordt van ruim 2,4 miljoen. Ik herhaal: 2,4 miljoen voor het thema Binnenstad! Gezien enerzijds de huidige omstandigheden en anderzijds wij niet overtuigd zijn van de benodigde reserve, willen wij niet meer dan 1 miljoen voor de Binnenstad reserveren. Ik benadruk hierbij ook de adviezen van de rekenkamercommissie. Liever zien wij een overheveling van een half miljoen aan de reserves die onze inwoners op verschillende maatschappelijke manieren kunnen ondersteunen. We komen daarom met het volgende amendement door middel van de navolgende onderdelen in het besluit:

Waar nu in de tekst staat:

·        Reserve binnenstad en vastgoed € 1.500.000;

Te wijzigen in:

·        Reserve binnenstad en vastgoed € 1.000.000;

 

Voorzitter, D66 wil naar een socialer, leefbaarder en duurzamer Oldenzaal. Zo schrikken we er dan ook van dat de inhoud van het thema Wijken te weinig kansen krijgt. Het betreft een investering onder de 2 ton. Ja, wijken wordt genoemd in het raadsvoorstel. Sociale Basisinfrastructuur ook. Er is echter doorontwikkeling nodig om de doelen die door verschillende maatschappelijke partners en de raad naar voren zijn gekomen uit te voeren. D66 mist de integrale aanpak. Nu investeren levert op lange termijn veel op voor Oldenzaal. In het raadsprogramma staat dit ook vermeld. Daarom komen wij met een motie Integrale aanpak Wijken en roepen het college op om:

vóór de Kadernota 2024 met een plan van aanpak te komen voor een integrale aanpak voor de wijken.

Ten slotte voorzitter, de vraag of het voorstel ons inziens voldoende toekomstbestendig is. Hier is nog onvoldoende antwoord op te geven, omdat nog te algemeen wordt omschreven waar de bestemmingsreserves voor bedoeld zijn. Hebben inwoners hier straks ook profijt van, of gaat het meer uit naar steen? Ook is het nog niet helder wat de invulling is van de reserve Duurzaamheid. Daarom dienen wij een tweede amendement in. Daar waar op pagina 6 van het raadsvoorstel staat:

Waar staat:

2.      De volgende (bestemmings-) reserves, met delegatie aan het college, in te stellen;

3.      de reserve duurzaamheid te vullen met een nieuw bedrag van € 1.000.000,= voor

klimaatregelen en verduurzaming vastgoed;

Te wijzigen in:

2.      De volgende (bestemmings-) reserves in te stellen. Onttrekking  kan plaatsvinden door middel van raadsbesluiten. Een beschrijving van bestedingsdoelen wordt uiterlijk tijdens de Kadernota 2024 aan de raad voorgelegd;

3.      de reserve duurzaamheid te vullen met een nieuw bedrag van € 1.000.000,= voor

klimaatregelen en verduurzaming vastgoed.

Onttrekking  kan plaatsvinden door middel van raadsbesluiten. Een beschrijving van bestedingsdoelen wordt uiterlijk tijdens de Kadernota 2024 aan de raad voorgelegd.

 

 

Voorzitter, ik eindig mijn betoog met het feit dat we hier niet zijn om elkaar te bekritiseren, maar om elkaar scherp te houden en plannen te ontwikkelen die onze inwoners steeds beter kunnen bedienen. Het is zoals de Amerikaanse ondernemer Rob Kalin aangeeft: De laatste 10% die nodig is om iets te lanceren kost evenveel energie als de eerste 90%.

 

Tot zoverre.