Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2022

Participatie en wijkuitvoeringsplan De Thij (WUP).

Voorzitter,

In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep enthousiast mee heeft gedacht en graag door wil gaan.

Doel van het onderzoek is de wijk ‘aardgasvrij’ te maken, beter gezegd vrij van fossiele brandstof. In het resulterende rapport met de naam ‘WUP deel A’ wordt geconcludeerd dat de onderzochte technieken om technische of economische redenen niet haalbaar zijn en dus de opgave een grote uitdaging is.

Nu de adviesbureau’s geen oplossing weten aan te dragen wordt aan de BewonersAdviesGroep gevraagd met oplossingen te komen. Het resultaat van het gedane onderzoek mag als uitgangspunt dienen. Op deze manier komen we een stap hoger op de participatieladder.

Het hoger inzetten op de participatieladder juicht D66 van harte toe. Aan de andere kant zien we hier een groot gevaar. Niet vanwege de participatie, maar omdat adviesbureaus’s geen voorlopige oplossing wisten aan te dragen. De nieuwe situatie met intensere participatie vraagt een gedegen en intensieve begeleiding om ideeën die door de BewonersAdviesGroep worden aangedragen te beoordelen én om ideeën aan de BewonersAdviesGroep aan te reiken. Zonder deze begeleiding zien we een (te) groot gevaar dat dit fantastische participatieproject niet tot het gewenste resultaat leidt.

Gelukkig wordt begeleiding gegeven door Studio Vers Bestuur. Uit beantwoording tijdens het voorbereidend Forum bleek dat de kosten voor deze begeleiding door de provincie worden gedragen en dat deze Studio ook andere vergelijkbare projecten begeleid, waardoor kennis van elders efficiënt kan worden overgebracht, net als kennis van hier elders kan worden gebruikt.

Voor het project wordt een budget van €20.000 ter beschikking gesteld voor het faciliteren van de besprekingen, uit te geven in 3 jaar. In dit bedrag zijn niet opgenomen de kosten voor besprekingen met derden zoals kennishouders (advies- en ingenieursbureau’s). Wij stellen hier de vraag hoe dit soort besprekingen betaald kunnen worden. Wordt hier per jaar of per keer een budget voor ter beschikking gesteld?

D66 vindt het goed dat onderzocht wordt hoe de wijk De Thij aardgas- en fossielvrij kan worden gemaakt. Dit is van groot belang om aan de doelstelling van 55% CO2 reductie te komen in het jaar 2030. Wij vragen het college wanneer vergelijkbare studies kunnen starten voor andere wijken in Oldenzaal. Het jaar 2030 nadert snel, het bereiken van de reductie-doelstelling is voor ons allen van groot belang.

Tenslotte: D66 herhaalt wat als laatste zin op de Forumvergadering werd genoemd:

Al met al vindt D66 het inzetten van een hogere trede op de participatieladder een goede ontwikkeling. Laten we er met ons allen voor zorgen dat dit unieke experiment niet alleen kans van slagen heeft, maar werkelijk zal slagen.