Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Motie Geldloket

Motie van de fractie van D66 over de claim op de algemene reserve geldloket

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 29 juni 2020

Constaterende dat:

 1. Vroeg signalering (preventief werken) effectief blijkt in het sociaal domein
 2. Oldenzaal armoedepreventie hoog in het vaandel heeft staan
 3. Bij de totstandkoming van het armoedebeleid in Oldenzaal er hoog is ingezet op preventie en daling van armoede

Overwegende dat:

 1. Het onafhankelijk adviseren over geldzaken helpt bij het voorkomen en bestrijden van armoede, hier wordt voorkomen dat kinderen onnodig in een armoedesituatie terecht komen.
 2. De mensen aan de hand nemen en gezamenlijk zoeken naar oplossingen de enige
  manier is waarop we (kinder)armoede kunnen bestrijden.
 3. Het college al een onderzoek is gestart op welke wijze een geldloket, binnen de
  bestaande voorzieningen, vorm kunnen geven.
 4. Het vorm geven aan het geldloket gestart is in 2019 en al bijna 2 jaar loopt waarbij over deze tijd een budget van 80.000 euro beschikbaar is.
 5. Vanwege de coronacrisis naar verwachting de vraag om financieel advies juist zal toenemen.

Roept het college op om:

 1. De claim van 80.000 euro op de algemene reserve voor het geldloket te laten staan en hierover te beslissen nadat het college het lopende onderzoek met betrekking tot het geldloket heeft gepresenteerd.
 2. Het resultaat van het genoemd onderzoek op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 3 maanden na deze, te presenteren. Mocht het lopend onderzoek na deze 3 maanden nog niet zijn afgerond vragen wij na deze tijd een tussenrapportage te presenteren op basis waarvan het geldloket kan worden vormgegeven.

Aldus getekend 29 juni 2020

Mari Ailo-Zaia
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal