Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Voortgang Regionale Energie Strategie in Oldenzaal

 Mondelinge vragen D66 Oldenzaal, d.d. 25 mei 2020

In december 2019 heeft de Oldenzaalse Gemeenteraad de startnotitie RES aangenomen.
Vanaf dat moment is Oldenzaal samen met Losser, Dinkelland en Tubbergen begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. D66 hecht er grote waarde aan dat inwoners in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de RES. De uitvoering van de RES heeft grote invloed op onze inwoners. Ze moeten daarom tijdig bij dit proces betrokken worden. Daarom heeft D66 mondelinge vragen gesteld aan het college. Deze kunt u samen met de inleiding hieronder teruglezen.

Resultaat:
De antwoorden van de wethouder hebben D66 nog niet gerust gesteld. Ligt er al een plan op tafel om de inwoners op tijd bij deze majeure veranderingen te betrekken?
Op maandag 22 juni staat de RES op de agenda van een politiek forum.
D66 zal ook daar kritisch het proces controleren.

=========

Voorzitter,

In december 2019 heeft de Oldenzaalse Gemeenteraad de startnotitie RES aangenomen.
Vanaf dat moment is Oldenzaal samen met Losser, Dinkelland en Tubbergen begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Op de vraag van D66 in de raadsvergadering van 20 april hoe het Oldenzaalse proces ging lopen ging de wethouder er met een bocht omheen en sprak alleen van de RES Twente, waar Oldenzaal maar een klein deel van uitmaakt. Ook gaf de wethouder aan dat er meer tijd is voor participatie omdat de datum van doorsturen van de Twentse RES naar het Nationaal Programma nu pas in oktober hoeft te gebeuren, maar die tijd hebben we niet. De Twentse RES wordt op 1 juni verstuurd. En naar ons weten hoort Oldenzaal ook bij de Twentse RES.

Tijdens een Twents D66 overleg van zaterdag 9 mei 2020 jl. is gebleken dat alle andere Twentse raden middels een raadsbrief zijn geïnformeerd en sommigen formats hebben gekregen waarop ze hun zienswijzen kenbaar konden maken. De formats zijn bedacht naar aanleiding van de coronacrisis en het niet fysiek kunnen vergaderen. In Oldenzaal hebben wij als raad niet eens een raadsinfobrief ontvangen. Via de bijlagen van de collegevergadering van 21 april vinden we wel een conceptraadsbrief alsmede de RES Twente. Dat is echter niet de manier waarop de raad zijn informatie moet inwinnen. De raadsinfobrief hoort op tijd bij de raad te liggen. De raadsleden horen te bepalen of ze al dan geen zienswijzen willen indienen.

En waarom maken wij hier een punt van, als de RES voor 22 juni in het forum wordt geagendeerd? Het antwoord is simpel. D66 hecht er grote waarde aan dat inwoners in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de RES. De uitvoering van de RES heeft grote invloed op onze inwoners. Ze moeten daarom tijdig bij dit proces betrokken worden.

En wat verwachten wij? Wij verwachten dat ons college in het vervolgproces meer open is en wat meer initiatief toont mbt de RES. Naar ons als raad toe, maar ook als speler in NO-Twente en de regio. Informatie moet niet pas op 22 juni komen, maar had ruim voor 1 juni door de raad besproken moeten worden.

Dat gezegd hebbende brengt D66 tot 4 formele vragen rondom het proces en 3 vragen rondom het betrekken van inwoners.

Formeel

 • Is de wethouder het met D66 eens dat de opmerking in het presidium van 12 februari 2020 waar besloten is de RES nog niet opiniërend aan de raad voor te leggen, omdat het stuk al naar het Nationaal Programma was gezonden, onjuist is?
  Er was toen ook nog geen sprake van een coronaprobleem, dus dat kan niet de reden zijn geweest.
 • Is de wethouder er van op de hoogte dat de stuurgroep RES Twente niet wacht tot 1 oktober maar gewoon de oorspronkelijke streefdatum van 1 juni aanhoudt?
  Zo ja, waarom is dit dan niet tijdig met de raad besproken?
 • Is de wethouder ervan op de hoogte dat het uitstel vooral is bedoelt voor regio’s die dit voor de bestuurlijke besluitvorming nodig hebben?
  Van regio coördinator Danny van Deursen hebben wij begrepen dat voor regio Twente deze besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden.
  Waarom hebben bijna alle 14 Twentse raden al wel een raadsmemo ontvangen, deels met de mogelijkheid middels een (zienswijze-)formulier zienswijzen in te dienen, maar Oldenzaal niet?
 • Is het college het ermee eens dat de raad met betrekking tot de RES haar controlerende taak niet goed kan uitvoeren, omdat dit proces eerder dan 22 juni in gang gezet had moeten worden?

Betrekken van inwoners

 • Is de wethouder op de hoogte van de brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer dat in het voortraject al een goede participatie belangrijk is en dat het uitstel is verleend om de regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces?
  Veel regio’s hadden in deze periode immers gepland om volksvertegenwoordigers en inwoners te betrekken. Zowel het kabinet als de regio’s vinden het belangrijk dat er een goede participatie van inwoners en maatschappelijke partners mogelijk is en dat het regionale en lokale democratische proces kan plaatsvinden.
 • Is het college het met ons eens dat het gezien de omvang van de wijzigingen die op ons alleen afkomen door de Energie Transitie het van het grootste belang is inwoners te betrekken en middels participatie hen hierbij zo veel mogelijk èn zo vroeg mogelijk bij te betrekken?
 • In de nog niet ontvangen raadsinfobrief stond dat vanaf 16 april de concept RES met de inwoners besproken zou worden door middel van een lokaal participatieproces.
  Heeft het college een plan voor dit participatieproces zoals dit vòòr de coronaperikelen zou worden uitgevoerd en werkt het college aan een aangepast plan zoals dat in de huidige omstandigheden kan worden uitgevoerd?

Tot zoverre.

 

Fractie D66 Oldenzaal
Steven van Alfen
Maarten van der Waal
Mari Ailo-Zaia