Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Motie D66 Oldenzaal: Lobbyist

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende lobby voor subsidies.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 11 november 2019

Constaterende dat:

  1. Een lobbyist is een belangenbehartiger die zich richt op het verkrijgen van subsidies, vergunningen, licenties, registraties en posities en heeft oog voor een betere positionering in het publieke krachtenveld;
  2. De wethouder tijdens het politiek forum van 29 oktober jl. heeft aangegeven dat gemeente Oldenzaal geen lobbyist in dienst heeft;
  3. Voorts heeft aangegeven dat gemeente Oldenzaal afhankelijk is van wat de lobbyisten vanuit de Regio Twente, Enschede en Hengelo bewerkstelligen;
  4. De raad van Oldenzaal geen inzicht heeft in wat de beschreven doelen van dit lobbywerk zijn en de beoogde effecten.

Overwegende dat:

  1. Lobby om aanvullende middelen te krijgen uit bijvoorbeeld de Provincie, het Rijk en Brussel vast onderdeel zou moeten worden van het takenpakket in de ambtelijke organisatie.

Roept het college op om:

  1. De raad voor het zomerreces van 2020 inzicht te verschaffen over het huidige lobbywerk en de behaalde resultaten.
  2. En te komen met een heldere visie met betrekking tot de inbedding van een lobbyist die herkenbaar en aanspreekbaar is voor de gemeente Oldenzaal.

 

Aldus getekend 11 november 2019.

====================

Resultaat motie: De portefeuillehouder heeft een toezegging gedaan om de raad inzicht te verschaffen over het huidige lobbywerk en de behaalde resultaten. En te komen met een heldere visie met betrekking tot de inbedding van een lobbyist die herkenbaar en aanspreekbaar is voor de gemeente Oldenzaal.