Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Motie D66 Oldenzaal: Het beter in positie brengen van de raad bij nieuwe beleidsvoornemens.

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende het beter in positie brengen van de raad bij nieuwe beleidsvoornemens.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 11 november 2019

Constaterende dat:

  1. Op pagina 4 van de Programmabegroting aangegeven wordt: “We houden dan ook – ondanks de financiële uitdagingen – de ambities die we hebben voor de stad overeind. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat we extra terughoudend zullen zijn in het aanvoeren van aanvullend nieuw beleid bij de bestuursrapportages.” Op pagina 106 kunnen wij nieuw beleid met startjaar 2020 ev. teruglezen.

Overwegende dat:

  1. Budgettaire ruimte beperkt is;
  2. Hiermee de keuzes voor de raad eveneens (zeer) beperkt zijn;
  3. Sturing door de gemeenteraad met betrekking tot aanvullend- en nieuw beleid op dit moment zeer beperkt is.

Roept het college op:

  1. Vanaf het volgende begrotingsjaar bij de kadernota te zorgen voor een meer open proces ten aanzien van de afwegingen die de raad in gezamenlijkheid kan maken;
  2. Te bezien of er een structureel bedrag binnen de begroting vrijgespeeld kan worden dat recht doet aan het allocatievraagstuk binnen de raad.

Aldus getekend 11 november 2019,

=================

Resultaat motie: verworpen.