Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Visie beheer openbare ruimte

Tijdens de raadsvergadering van 25-11-2019

Voorstel tot het vaststellen van de Visie beheer
openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024

 

Voorzitter,

 

In de Visie Openbare Ruimte wordt door het college aangegeven dat de Ruimte “schoon, heel en veilig” moet zijn en moet worden gehouden. D66 het hier volledig mee eens.

  • Straten moeten goed en doelmatig worden onderhouden om onveilige situaties of oplopende onderhoudskosten tegen te gaan.
  • Bomen zijn een groot goed voor het oog, voor vogels, voor CO2 opslag en om in warme perioden – zoals afgelopen zomers – het hoofd en lichaam koel te houden. Verzwakte bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid moeten worden vervangen. Hierbij moet gelet worden op variatie van het soorten-bestand aan bomen.
  • Straatverlichting moet voldoende aanwezig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen en sociale veiligheid te bieden. Wij moeten streven hiervoor efficiënte verlichting te gebruiken om het benodigde energieverbruik laag te houden.
  • Verder moet het openbaar groen aan eisen van veiligheid voldoen. Het college geeft ons inziens terecht het nut van variatie aan soorten voor zuurstof, bestuiving, voedselproductie, etc. Dat het college dit slechts als nuttig voor de mens en niet voor de natuur als zodanig ziet, kunnen we nog enigszins behappen. Wij zijn het wat dit betreft dus met het college eens.

Echter,

Het college wil geld uitgeven aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar groen van kwaliteit C naar kwaliteit B. In een vorig college is er juist voor gekozen om van niveau B naar niveau C te gaan om te bezuinigen en kosten te besparen. Om nu de kwaliteit op bepaalde plekken weer terug te brengen naar kwaliteit B moeten kosten worden gemaakt, waar geen latere besparingen tegenover staan.

Het besluit om het groenonderhoud te verhogen van C naar B is opgenomen in het coalitieakkoord, wat is opgesteld in tijden dat de gemeente geen financieel tekort kende. Hoe anders is helaas nu de financiële toestand op dit moment! De gemeente kent een ruim oplopend financieel tekort, veroorzaakt door de oplopende kosten binnen het sociaal domein. Opgemerkt moet worden dat deze oplopende kosten niet veroorzaakt worden door beleid van het college, maar door nauwelijks te beïnvloeden zorgbehoefte van inwoners.

Het college houdt blijkbaar echter strak vast aan het door hen opgesteld coalitieakkoord, ondanks gewijzigde omstandigheden.

Wij zijn van mening dat in tijden van financiële nood niet onnodig geld uitgegeven moet worden.

Dus, omdat wijziging van de kwaliteit van het groen

(1) lang niet overal een onveilige situatie oplevert, maar

(2) wel geld kost, en

(3) de biodiversiteit aantast,

stellen wij voor dit onderdeel van de Visie aan te passen.

En dus van mening zijn om du moment niet overal naar niveau B te gaan.

In concreto betekent dit dat aanpassing van de kwaliteit van het openbaar groen gehandhaafd blijft op kwaliteit C, tenzij een onveilige situatie moet worden voorkomen.

Ik dank u voorzitter,

 

Maarten van der Waal,

Mari Ailo-Zaia

=====

Resultaat: de visie is zonder wijzigingen aangenomen. D66 en GL hebben de visie verworpen.