Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

Het gewenste afvalbeheer volgens D66 Oldenzaal

Voorzitter,

 

D66 kan zich met vrijwel alle fracties in de raad verenigen met de doelstelling een zo klein mogelijke hoeveelheid niet herbruikbaar afval te hebben en dit met Diftar proberen te halen.

Met goede medewerking van de inwoners is het mogelijk rond 50 kg per persoon restafval per jaar te hebben, terwijl de uiteindelijke doelstelling is dit getal op 30 kg te krijgen. Ook D66 zet graag in op het bereiken van 30 kg restafval per persoon per jaar. Om deze 30 kg te kunnen bereiken zijn aanvullende technische mogelijkheden nodig. Laten we dus in eerste instantie proberen op 50 kg uit te komen.

Op dit moment wordt in Oldenzaal een hoeveelheid van 110 kg ‘vuil’ restafval per inwoner opgehaald. We zijn hiermee ten opzichte van de beginsituatie op de helft, maar er moet nog minimaal een helft af. Wat blijkt? Er zit nog 30 % aan gewicht in GFT en nog 30 % aan volume voor verpakkingen in het restafval.

Hoe krijgen we de inwoners gestimuleerd deze fracties GFT en verpakkingen te scheiden en in de juiste container te doen?

GFT
Voor het GFT is voor de hoogbouw behoefte aan daarvoor geschikte containers. Hiermee zijn proeven gedaan die een bevredigend resultaat hadden. Gemeld wordt dat dit hoge kosten met zich meebrengt, maar op vragen van D66 tijdens de vorige forumvergadering werd door Twente Milieu geantwoord dat alle kosten van de proef waren meegerekend en dat het in een normale praktijk niet zo duur zou hoeven zijn. Angst dat deze deeloplossing dus kostenverhogend werkt zoals gemeld, lijkt ons, gezien de laatste reactie vanuit Twente Milieu,  alsnog voorbarig.

De ophaalfrequentie voor het GFT afval is op dit moment eens per 2 weken. Dit lijkt in het algemeen voldoende. In de Discussienota wordt slechts aarzelend gesproken over de noodzaak in zomerperiodes het GTF met een hogere frequentie op te halen. Wij willen het college er op wijzen dat het ophalen van huisvuil een wettelijke taak is met als reden de hygiëne in de leefomgeving. Star vasthouden in warme zomerperiodes aan een vaste ophaalfrequentie kan dus fout uitpakken.

Verpakkingen
Dan de verpakkingen. In de forumvergadering werd door meerdere partijen aangegeven dat de verpakkingencontainer overvol raakte. Dit duidt er op dat bij gewenste scheiding zich een capaciteitsprobleem voordoet, wat alleen kan worden opgelost door de capaciteit uit te breiden. Dit alleen al vraagt dus om een vergroting van de ophaalfrequentie. Wanneer het verpakkingsmateriaal wat nu nog in het restafval wordt gevonden ook in de ‘plastic’ container moet passen, is het capaciteitsprobleem nog groter. De enige conclusie hier te trekken is dus een vergroting van de ophaalfrequentie van de verpakkingscontainer.

Restafval
Dan het restafval. Hier denkt het college een ophaalfrequentie van eens per 4 weken nodig te hebben. Dit op basis van het huidig resultaat van de afvalscheiding. De 4 weken zijn gekozen omdat er inwoners kunnen zijn die in 8 (!) weken de container niet helemaal vol hebben (zie 5.3.3.Discussienota). Nu zal bij betere scheiding van het afval bij elke ophaalfrequentie dit zich voor blijven doen. Bij 50 kg restafval per inwoner per jaar heeft een gezin van 6 personen iets minder dan 2 containers van 240 liter per jaar te ledigen.

Al met al heeft het aanpassen van de ophaalfrequentie als doel de inwoner van Oldenzaal te stimuleren en te faciliteren zijn afval eenvoudig en efficiënt te scheiden. Wanneer het capaciteitsprobleem bij de verpakkingscontainer wordt opgelost door hiervoor de frequentie naar eens per 2 weken te verhogen, kan de inwoner efficiënter scheiden en zal een ophaalfrequentie voor het restafval van eens per 8 weken voldoende zijn.

In de vergelijkingstabel op pagina 3 van het voorstel wordt gegeven dat het ophalen van restafval met een frequentie van eens per 8 weken een besparing en een vermindering van restafval tot resultaat heeft. Twee vliegen in één klap, dus wij zeggen: doen! De beoordeling van dit scenario met een dubbele min is voor ons onbegrijpelijk. Er is immers

  • geen capaciteitsprobleem voor verpakkingsafval
  • er is beter scheidingsresultaat
  • er worden minder kosten gemaakt en er is
  • geen dwang maar stimulering tot afvalscheiding.

Omgekeerd inzamelen
Dan gaan we verder met het voorstel binnen enkele jaren over te gaan tot omgekeerd inzamelen. Dit is als principebesluit eerder in de raad aan de orde geweest. Echter kleven ook hier wat bezwaren aan, met name in de kolom ‘Service’.

Waar bij ophalen van de restafvalcontainer een verlaging van de ophaalfrequentie een negatieve invloed heeft op de ‘Service’, is de service bij omgekeerd ophalen niet negatief !?! Blijkbaar hebben we hier in wiskundige zin te maken met een singuliere situatie.

Papier
Ten slotte wil ik nog opmerken dat al vele jaren het oud papier succesvol wordt opgehaald met hulp van vrijwilligers van verenigingen die hier ook een centje voor hun vereniging mee verdienen. Het zou zonde zijn deze infrastructuur af te breken door overbodige containers te bestemmen voor een probleem waar een uitstekende oplossing voor is.

Al met al komen wij tot de conclusie dat het nuttig en efficient is de ophaalfrequenties als volgt vast te stellen:

  • GFT 1 / 2 weken (hete periodes mogelijk vaker)
  • Verpakkingen 1 / 2 weken
  • restafval 1 / 8 weken.

Voor de afvalverwerking hebben wij 2 amendementen ingediend.

Dank u voorzitter.