Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 mei 2019

Tweede Bestuursrapportage 2019 is onvolledig; Daarom gaat D66 niet mee.

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2019 werd de tweede bestuursrapportage behandeld. De raad werd het volgende gevraagd:
* Tot het vaststellen van de bij dit besluit behorende financiële gevolgen van de 2e financiële bestuursrapportage 2019.
* In te stemmen met het voornemen de structurele gevolgen van het onder a genoemde op te nemen in de kaderbrief 2020 en de programmabegroting 2020.

Gezien het feit dat D66 Oldenzaal de rapportage onvolledig acht, mede door het ontbreken van tekorten op het Sociaal Domein, is niet ingestemd met het besluit rondom het vaststellen van de Tweede Bestuursrapportage.

Onderstaand treft u het betoog van D66 Oldenzaal aan.

———–

Voorzitter,

D66 heeft met verbazing de Tweede Financiële Bestuursrapportage gelezen. Een tekort van bijna 8,5 ton is niet niks en daar krabben wij achter onze oren voor. In het politiek forum heeft D66 het doelbewust bij technische vragen gelaten. Voor nu brengen wij graag onze politieke standpunt naar voren. Wij beperken ons tot 3 opmerkingen en vragen.

Te beginnen met een opmerkelijk maatschappelijk thema: het Sociaal domein. Om het dichter bij huis te brengen gebruik ik een praktijkvoorbeeld. Van uw werkgever ontvangt u een zakelijk bankpasje om werk gerelateerde uitgaven mee te betalen. U pint zodra u nieuw materiaal nodig heeft. U heeft niet echt de neiging te kijken hoeveel geld er nog op de zakelijke rekening staat. U gaat er voor het gemak vanuit dat uw werkgever dit wel doet. Op de bankrekening staat verder aangevinkt dat u voor een aanzienlijk bedrag rood mag staan op dit rekeningnummer. Na enkele maanden krijgt u samen met uw werkgever een telefoontje van de bank. De bankmedewerker vertelt u dat er rente betaald moet worden en dat u daarnaast een aanzienlijk bedrag rood staat. De bankmedewerker vraagt hoe u dit bedrag terug wilt betalen.

Dan komen we weer terug naar de huidige situatie. We horen overal om ons heen dat gemeentes in de problemen zijn geraakt vanwege grote tekorten op het sociaal domein. Denk met name aan Jeugdzorg en WMO. Onderwerpen die je niet zomaar naast je neer kunt leggen. We weten dat ook wij als gemeente hier niet aan ontkomen. De hulpvraag is immers groter dan het aanbod. Uitgaven staan niet meer in verhouding tot de inkomsten. Het is dan ook merkwaardig dat het sociaal domein onbehandeld blijft bij de tweede bestuursrapportage. D66 vindt dat wij op basis van deze bestuursrapportage niet in staat zijn te bepalen hoe onze gemeente er financieel echt voor staat. En juist daar ligt onze verantwoordelijkheid als raad. Met de toegezonden raadsinfobrief wordt ons medegedeeld dat de financiële vertaling van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein met de Kadernota worden meegestuurd. Dit vinden wij gezien het belang van dit onderwerp aan de late kant. Daarnaast kunnen en willen we niet wachten op de ‘mogelijke’ ondersteuning vanuit de visitatiecommissie. De visitatiecommissie kan ontstane tekorten niet doen verdwijnen. En wat als onze gemeente niet geselecteerd wordt? Zorg altijd voor een plan B. D66 ziet geen plan B en weet ook niet hoe groot het tekort is op het sociaal domein.  We kunnen nu alleen onze harten vasthouden en hopen dat het tekort, voor zoverre mogelijk, meevalt voor onze mooie gemeente Oldenzaal.
Terug naar het voorbeeld. We moeten als raad, als opdrachtgever, weten in wat voor financieel weer wij zitten, zodat wij onze tekorten beheersbaar kunnen houden en uit de rode cijfers kunnen blijven.

Naast het sociaal domein is D66 erg nieuwsgierig naar een degelijke inzage in de algemene reserve. In de kaderbrief 2019 en de begrotingsbehandeling 2019 hebben wij dat reeds aan bod gebracht. Onze raad heeft een stevige algemene reserve afgesproken en dat is nodig op momenten waarop we opeens geld nodig hebben. Zoals nu, ongeveer een jaar na dato, al hard nodig blijkt. Daarom vindt D66 het belangrijk om een goede inzage te krijgen in onze algemene reserves. Tijdens het politiek forum is dit ook aan de orde geweest, maar we zijn niet tevreden met het antwoord dat wij dat terug kunnen vinden in de begrotingsbehandeling van 2019. Wij zijn geen financiële experts die een puzzel moeten oplossen om een antwoord te krijgen. Dat laten wij graag over aan onze kundige ambtenaren en accountant. Wij hebben een controlerende taak die wij serieus nemen. Gezien de resultaten van de Tweede Bestuursrapportage,  staan er fouten in de jaarrekening. Bovendien is de kans groot dat de meicirculaire tekorten met zich meebrengt. Wij vragen daarom het college ons van een raadsinfobrief (of iets dergelijks) te voorzien waarop de status quo van de algemene reserve staat. Die heeft de raad nodig ter voorbereiding op de kaderbrief 2020 die wij op 8 juli in de raad gaan bespreken.

Ten derde een korte vraag richting het college. Wij vragen ons af of het toegekende budget van het Dierenopvangcentrum Oldenzaal reeds is gestort of wanneer deze wordt overgemaakt.

 

Dank u voorzitter.

Mari Ailo-Zaia