Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 februari 2019

Motie D66 Oldenzaal: Borging toekomst Dierenopvangcentrum Oldenzaal.

Het gebouw van Dierenopvangcentrum Oldenzaal aan de Boerskottenlaan is al jaren gedateerd en heeft veel onderhoud nodig. Daarnaast is het aanwezige aanbod van het gebouw onvoldoende ingericht om de vraag bij piekmomenten aan te kunnen. Daarom is de organisatie voor deze problemen actief op zoek gegaan naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. De organisatie kwam uit op nieuwbouw. Twee bouwkundigen hebben met de plannen en de drie offertes meegekeken. Het gebouw zal eenvoudig en functioneel zijn. Opmerkelijk en waarderingswaardig is het feit dat de organisatie zich actief heeft ingezet om geld te werven via giften, fondsen en crowdfunding. Er is veel geld binnengehaald, maar het is nog onvoldoende. Daarom is via de gemeente geprobeerd incidenteel subsidie aan te vragen. Daar liep de organisatie wegens regelgeving vast. Het is nu aan de politiek om de maatschappelijk betrokken stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal verder te helpen.

 

 

 

 

 

Motie D66 Oldenzaal: Borging toekomst Dierenopvangcentrum Oldenzaal.
Mede-indieners: GL en PvdA

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 25 februari 2019,

Constaterende dat:

 • Het Dierenopvangcentrum (DOC) Oldenzaal belangrijk werk verricht door zich belangeloos in te zetten voor de opvang van afgestane en/of rondzwervende dieren.
 • Het grootste werk van DOC Oldenzaal door 40 vrijwilligers (met maar 0.6 FTE betaald werk) wordt uitgevoerd, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die daar een goede dagbesteding genieten.
 • De verblijfsduur van de dieren in Oldenzaal en omstreken de afgelopen jaren is toegenomen, waardoor het aantal beschikbare ruimtes onvoldoende blijkt.

Overwegende dat:

 • Het gemiddelde verblijfsduur van een kat in 2018 opgelopen is naar 71 dagen. In 2017 was dit nog 46 dagen. Dit is grotendeels veroorzaakt door uitbraak van ziektes. Dan mogen dieren niet uitgeplaatst worden. Het gebrek aan meer verschillende ruimten verkleint de kans op ziektes.
 • DOC Oldenzaal een gedateerd gebouw heeft waar al jaren veel onderhoud nodig is.
 • De gemeente Oldenzaal jaarlijks €40.000,- subsidie geeft om haar wettelijke taak door het DOC Oldenzaal uit te laten voeren. Er wordt niet stilgestaan bij meerkosten van de verblijfsduur óf onderhoud van het gebouw. Andere gemeentes geven naar verhouding van het aantal op te vangen zwerfdieren meer subsidie dan de gemeente Oldenzaal.
 • DOC Oldenzaal genoodzaakt zelf op zoek is gegaan naar oplossingen van de problemen, waaronder renovatie en uitbouw, en tot de conclusie is gekomen dat nieuwbouw de beste optie is. DOC Oldenzaal leunde niet achterover, maar is al geruime tijd actief om geld bij elkaar te krijgen om nieuwbouw te realiseren.
 • DOC Oldenzaal contact heeft gezocht met de portefeuillehouder(s) en de noodzaak en het belang van nieuwbouw heeft aangekaart.
 • DOC Oldenzaal een subsidieaanvraag heeft ingediend die is afgewezen omdat de subsidievertrekking niet past binnen het gemeentelijk beleid (art. 10 lid 3 sub i alg subsidieverordening Oldenzaal 2017).
 • DOC Oldenzaal €235.000,- nodig heeft om de nieuwbouw te verwezenlijken. Inmiddels €110.000,- via donaties en giften bij elkaar heeft gekregen. Daarnaast is een bijdrage uit eigen middelen toegevoegd van €50.000,-. In totaal is dus €160.000,- ingezameld.
 • DOC Oldenzaal nog een bedrag nodig heeft van €75.000,- om nieuwbouw te realiseren.
 • De gemeente invulling dient te geven aan de wettelijke plicht (art. 8, lid 3, Boek 5, Burgerlijk Wetboek) om een gevonden dier twee weken in bewaring te nemen. Indien een gemeente zich niet houdt aan deze wettelijke regels, het college van B&W hierop aangesproken kan worden door de gemeenteraad.
 • De dump/verwaarlozing van dieren en zwerfdieren is een maatschappelijk probleem.
 • De gemeente ook de wettelijke taak om voor een onderkomen te zorgen. Dit geldt dus ook voor zieke katten die verplicht lange tijd in het asiel blijven. DOC Oldenzaal krijgt bovendien geen budget om aan het onderhoud van het gebouw te voorzien.
 • Het aantal opvangplaatsen te beperkt is geworden om alle zwerfdieren op te vangen. In piektijden zal de gemeente naar ander opvangcentra moeten wijken, wat kostenverhogend kan werken voor de gemeente.
 • Nieuwbouw noodzakelijk is om toekomstbestendig en duurzaam te handelen rondom zwerfdieren.

Roept het college op om:

 • Medewerking te verlenen aan het verzoek van Dierenopvangcentrum Oldenzaal door eenmalig €50.000,- bij te dragen om nieuwbouw mogelijk te maken.
 • Te dekken uit een onttrekking aan de Algemene Reserve voor een bedrag van €50.000,-.
 • Andere gemeenten (die gebruik maken van de diensten van DOC Oldenzaal) ook op hun verantwoordelijkheid te wijzen en een (meer dan symbolische) bijdrage te laten leveren.