Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 oktober 2018

Bezint eer ge begint: reactie D66 op 3e BURAP

Tijdens de behandeling van de derde bestuursrapportage van de gemeente Oldenzaal op d.d. 29 oktober 2018, heeft D66 Oldenzaal heeft D66 Oldenzaal als volgt gereageerd. D66 trekt twee belangrijke conclusies. Op de eerste plaats moet de algemene reserve van Oldenzaal gewaarborgd blijven. We weten niet wat er de komende jaren op ons pad komt en met een kleine reserve loopt Oldenzaal meer risico. Op de tweede plaats moeten wij, zowel raad als college, erop toezien dat de jeugd tot 23 jaar een steuntje in de rug krijgt om het beste uit zichzelf te blijven halen.

 

Voorzitter,

Voor wat betreft de derde Bestuursrapportage van de gemeente Oldenzaal heeft D66 nog een aantal vragen die wij graag aan de orde willen stellen. Graag zoomen wij in op volgnummers 2, 14, 15, en 32. Deze volgnummers gaan in op de kosten voor de drie bijeenkomsten voor de binnenstad, de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de actualisatie van het gemeentefonds en kosten rondom onderwijs en jeugd.

Laten wij beginnen met de kosten aangaande de drie bijeenkomsten voor de binnenstad.
In het politiek forum is de vraag aan bod geweest waarom de gemaakte kosten van 150.000 euro uit de algemene reserve worden gehaald, terwijl er al een budget van maar liefst 1,3 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van de binnenstad. Een concrete invulling van die 1,3 miljoen ontbreekt nog steeds. Waarom zouden we die 150.000 euro dan uit de algemene reserve moeten halen? De reactie van de portefeuillehouder was dat die 1,3 miljoen echt aan de binnenstad uitgegeven moet worden. Maar dit gebeurt toch ook als er bijeenkomsten worden georganiseerd ten behoeve van de binnenstad? Het klinkt niet redelijk om de algemene reserve hiervoor in te zetten. Tijdens de behandeling van de kaderbrief heeft D66 duidelijk aangegeven dat de algemene reserve zo min mogelijk gebruikt moet worden, in geval er opeens onvoorziene omstandigheden opdoemen waar Oldenzaal direct moet handelen. Het advies van D66 is dan ook om de 150.000 euro uit het budget van de binnenstad te halen.

Dan gaan we over naar de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De prognose 2018 geeft aanleiding tot herziening van de begroting 2018. De geïnventariseerde over- en onderschrijdingen hebben geleid tot een totaal nadelig effect van 584.000 euro voor het sociaal domein ten opzichte van de begroting 2018, bovenop de taakstelling van 915.000 euro. Dit is een flinke domper. Gezien de uiterst grote kostenpost voor onze begroting is het essentieel dat de raad hier meer bij betrokken wordt. De hulpvraag stijgt, en daardoor stijgen ook de kosten. Er is al een nieuwe aanpak omtrent inkoop Jeugdhulp en WMO voor 2019 in gang gezet om meer maatwerk te realiseren en resultaatgericht te werken. Hier is D66 ook blij mee. Er wordt voor nu echter niet uitgegaan van een verlaging van de kosten. Daar komt bij dat het sociaal domein vanaf volgend jaar nóg minder budget binnenkrijgt. Voor Oldenzaal is dat ongeveer 80.000 euro. Hoe gaan wij dit in Oldenzaal het hoofd bieden? Hebben wij hier onze algemene reserve straks voor nodig?

Dan punt 15, de actualisatie van de gemeentefonds. Ook hier baart het ons zorgen dat voor de algemene uitkering uit de gemeentefonds blijkt dat de gemeente Oldenzaal, na actualisatie n.a.v. meicirculaire 2018, ruim 144.000 euro tekort komt. Dit negatieve bedrag zal naar verwachting verder oplopen. Hoe houden we als gemeente onze inkomsten en uitgaven dan in evenwicht? Hoe zorgen wij ervoor dat we voldoende reserves hebben om hiertegen bestand te blijven?

Dan kom ik tot de laatste opmerking dat gaat over punt 32, namelijk onderwijs en jeugd. Het is mooi dat onze gemeente samen met Dinkelland investeert in jongeren tussen de 16 en 23 jaar die geen diploma op zak hebben. Gezien de kernwaarde van D66 waarin gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen gelden, zijn wij van mening dat dit plan doorgetrokken moet worden. Er zijn genoeg jongeren die het op school goed doen, maar die door plotselinge veranderingen in hun leven, zoals ouders die in een vechtscheiding zitten, of kinderen die met misbruik of geweld in contact komen, uiteindelijk geen kans krijgen om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het zou mooi zijn als wij ook deze kwetsbare groepen een steuntje in de rug kunnen geven door de focus weer op studie te richten.

D66 trekt dan ook twee belangrijke conclusies uit de derde bestuursrapportage ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Op de eerste plaats moeten we de algemene reserve van Oldenzaal goed blijven waarborgen. Op de tweede plaats moeten wij, zowel raad als college, erop toezien dat de jeugd tot 23 jaar een steuntje in de rug krijgt om het beste uit zichzelf te blijven halen.

 

Ik dank u voorzitter.

D66 Oldenzaal
M. Ailo-Zaia