Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Stichting Duurzaam Oldenzaal: hoe nu verder met duurzaamheidsambitie in Oldenzaal?

 

Oldenzaal, 21 september 2018
Mondelinge vragen tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van 24-09-2018.

 

Voorzitter,

Om maar met de deur in huis te vallen: zou het niet geweldig zijn als de glimlach van Twente zijn duurzaamheidsambitie haalt? Helaas weten we dat de ambitie iets té ambitieus is geformuleerd. D66 is een sterke voorstander van een kwalitatief en realistisch duurzaamheidsbeleid in Oldenzaal. Gezien de laatste internationale, landelijke en regionale trends spreekt ook voor zich dat duurzaamheid op de agenda blijft.

Naar aanleiding van het krantenartikel in de Tubantia van 11 juli 2018 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld. Het artikel ging over het opheffen van Stichting Duurzaam Oldenzaal. Het college gaf hierin aan dat iedereen er vrede mee had indien de stichting ophield te bestaan en pleitte de stichting voor de aanstelling van een duurzaamheids-manager. Iemand die alle lokale initiatieven kan verbinden en versterken.

Daarom gaan wij een stapje terug in de tijd. Eind 2015 werd de Stichting Duurzaam Oldenzaal opgericht. In de toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal 2025 is te lezen dat de stichting twee hoofddoelen voor ogen had. Enerzijds om duurzaamheid te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Anderzijds om breed gedragen duurzaamheidsambities door de Oldenzaalse samenleving te realiseren. De Oldenzaalse bevolking denkt mee en ontwikkelt initiatieven.

D66 heeft er moeite mee dat een stichting met zulke mooie doelen ophoudt te bestaan. De duurzaamheidstaken van SDO staan stil, terwijl het college nog geen duurzaamheidsmanager heeft aangenomen. Dit terwijl wij juist nu meer in duurzaamheid moeten investeren. De antwoorden op onze schriftelijke vragen hebben ons helaas niet gerust gesteld.

D66 Oldenzaal heeft daarom de volgende vragen:

  1. In de beantwoording lazen wij alleen welke doelen SDO niet heeft gehaald. Kan het college ons ook vertellen welke doelen wél zijn gehaald?
  2. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de organisatoren van SDO herhaaldelijk hebben gevraagd om een manager aan te stellen die als spin in het web duurzaamheid promoot? Hoe heeft het college op deze vraag gereageerd?
  3. Realiseert het college zich dat het werk van SDO momenteel stil ligt en dat er vooralsnog geen opvolging ligt?
  4. Uit de antwoorden blijkt dat het college nog geen verdere invulling heeft gegeven aan de duurzaamheidsmanager. Op welke wijze wil het college dit punt verder oppakken? Welke taken komen bij deze medewerker terecht en met hoeveel budget wordt hij/zij op pad gestuurd?
  5. Kan het college ons vertellen wat de stand van zaken is met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen die gezamenlijk met de raad zijn opgesteld?
  6. Hoe graag we het ook anders willen zien, is het realistisch te constateren dat de huidige duurzaamheidsambitie niet haalbaar is. Kan het college ons vertellen wanneer wij een hernieuwde realistische duurzaamheidsvisie- en doelen voor de komende jaren kunnen verwachten? En hoe dragen deze doelstellingen zorg voor meer bewustwording onder inwoners?
  7. Hoe denkt het college de passieve tussentijd in te vullen? Zijn wij nog op weg naar een duurzame samenleving?
  8. Kan het college ons de op de hoogte houden van de voortgang rondom het thema duurzaamheid voor onze gemeente?

 

Tot zover,

Namens de fractie van D66

Mari Ailo-Zaia