Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Reactie D66 op kaderbrief

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2018 is de kaderbrief besproken. In de kaderbrief worden kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting. Normaliter is de inhoud van de kaderbrief bekend bij raadsleden en wordt nieuw beleid achterwege gelaten. Tot nu. De nieuwe coalitie wil doorpakken en  wijkt af van reeds opgestelde regels door de raad. Lees hieronder welke reactie en aanvullende kaders D66 het college heeft meegegeven:

 

Voorzitter,

D66 heeft met belangstelling de kaderbrief gelezen. In de kaderbrief worden immers kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting.  Dat een aantal aanvullende beleidswensen namens de coalitiepartners al in de kaderbrief genoemd staan vinden wij vreemd. Dan hadden wij immers graag ook een aantal aanvullende beleidswensen direct in de kaderbrief toe willen voegen en hadden wij ook niet veel tijd nodig gehad om er inhoudelijk op in te gaan. Daarom willen wij ingaan op vier onderwerpen, te weten de duurzaamheidsambitie, het sociale ondernemerschap, het aanvullend beleid van de coalitiepartners m.b.t. onderwijshuisvesting en sport, en het gebruik van de reserves.

Op de eerste plaats mist D66 de duurzaamheidsambitie in deze kaderbrief. Het continueren van de ‘groene leges’ en ‘verduurzaming gemeentelijk gebouw’ is toch echt te mager gezien onze duurzaamheidsvisie. Dit jaar zijn wij begonnen met de groene leges. Deze zijn niet nog geëvalueerd, maar worden volgens de kaderbrief wel gecontinueerd. Het wordt echter niet duidelijk hoeveel geld hiernaar uitgaat. Gezien het coalitieakkoord en de opgaande landelijke trend zou je verwachten dat de gemeente vanaf dit jaar een hoger ambitieniveau moet hebben voor het gebruik van groene leges. We lezen echter dat het budget voor Groene leges ongewijzigd blijft. Kan dit budget naar aanleiding van ons duurzaamheidsambitie niet worden verhoogd?
Daarnaast is aangegeven dat er nog budget aanwezig is binnen het project Duurzaamheid. Hoeveel is nog beschikbaar binnen dat project? D66 heeft deze vraag al gesteld tijdens de forumvergadering van 11 juni, toen de 2e financiële burap aan de orde kwam. Ook tijdens de auditcommissie van 9 juli is deze vraag wederom gesteld. D66 wacht echter nog steeds op een antwoord.

Op de tweede plaats zijn wij benieuwd naar informatie over budgetten en resultaten over het sociale ondernemerschap. Het biedt inwoners met een uitkering de mogelijkheid en hulp om een eigen onderneming te starten. D66 is een sterke voorstander van om de kwaliteiten van inwoners goed te benutten, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om te blijven participeren in de samenleving en niet afgezonderd raken.  Wij willen daarom weten hoeveel gebruik wordt gemaakt van sociaal ondernemerschap en wat daar de resultaten van zijn. Als de resultaten goed zijn, en als meer uitkeringsgerechtigden met deze hulpvraag komen, waarom gaan wij hier dan bijvoorbeeld niet meer in investeren? Bij de beantwoording van deze vraag die D66 in de auditcommissie stelde, is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag wat het budget is en wat de resultaten zijn. De laatste zin betreft “in de afgelopen periode is e.e.a uitgevoerd binnen de bestaande middelen.” Wat is dan uitgevoerd en uit welk budget is dit gehaald?

Op de derde plaats wil D66 graag ingaan op de voorgenomen aanvullende beleidsontwikkelingen op basis van het collegeprogramma.
Voor wat betreft passende onderwijshuisvesting hebben wij niet gevraagd om de toelichting van de veelgebruikte begrippen, maar een meer concrete aanvulling op wat waar naartoe gaat. Nu wordt alleen onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele kosten, maar wat kan je met deze gegevens als je meer wil weten over het Integraal Huisvestingsplan? Nóg interessanter vinden wij het als ook aanvullend beleid komt voor kinderen die emotioneel tussen wal en schip raken door ouders die in een scheiding zitten en daardoor slechte schoolresultaten halen. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen. Dit geldt dus ook voor normale kinderen die in een emotionele dip verkeren en de weg kwijt kunnen raken. Als onderwijspartij willen wij voor alle zaken rondom onderwijs graag precies weten waar wat naartoe gaat. En nee, dan is enkel een onderscheid in structurele en incidentele kosten toch echt onvoldoende.
Dan voor wat betreft sport als aanvullend beleid. Hierbij willen wij graag de portefeuillehouder en zijn ambtenaren bedanken voor het uitgebreid gegeven antwoord die tijdens de auditcommissie ter sprake kwam. Wat wij echter nog wel willen weten is welk percentage ten behoeve van sportbevordering naar jongeren gaat en welk percentage naar volwassenen. Ook 18plussers zouden kansen moeten krijgen om sport te beoefenen. De sportstrippenkaart die in ons D66-verkiezingsprogramma staat zou hier ook mooi bij aan kunnen sluiten.

Tenslotte willen wij de portefeuillehouder meegeven dat we als raad een stevige algemene reserve afgesproken hebben en dat is goed op momenten waarop we opeens hard geld nodig hebben.  We moeten er dan ook op waken dat we in tijd van nood ergens op terug kunnen vallen. We moeten, wat gechargeerd gezegd, waken voor stabiliteit en niet de algemene reserve overal aan uit willen geven. Het kan immers vaker gebeuren dat we financiële tegenslagen krijgen.

Ik dank u voorzitter,

 

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter D66 Oldenzaal