Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Reactie D66 Oldenzaal op Tweede BURAP

Voorzitter,

Deze Tweede BURAP 2018 bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten de financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen en actualiseringen aanvaard beleid.

Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik door in te gaan op onderwerpen waar wij nog vraagtekens bij hebben staan.

Voor wat betreft het eerste punt: Groene leges.
Gezien het coalitieakkoord en de opgaande landelijke trend zou je verwachten dat de gemeente vanaf dit jaar een hoger ambitieniveau moet hebben voor het gebruik van groene leges. We lezen echter dat het budget voor Groene leges ongewijzigd blijft. Kan dit budget naar aanleiding van ons duurzaamheidsambitie niet worden verhoogd?
Daarnaast staat dat er nog budget aanwezig is binnen het project Duurzaamheid. Hoeveel is nog beschikbaar binnen dat project?

Dan punt 4. Krediet nieuwbouw Nutschool.
Zoals u allen weet was D66 naar aanleiding van het Integraal Huisvestingsplan tegen het verschaffen van een krediet aan de Nutschool met een bedrag van 3.658.000 euro. Kort daarop is gebleken dat dit bedrag nog onvoldoende blijkt voor de nieuwbouw van de school. Ook het bestuur van het Conot onderwijs heeft, geheel begrijpelijk ook, actie ondernomen om de Esch en Franciscusschool onder de aandacht van de politiek te brengen.

Dat de 500.000 euro van dit jaar als incidentele kosten direct naar de Nutschool gaan kunnen wij niet accepteren jegens de andere partners van het Integraal Huisvestingsplan. Het toekennen van deze gelden zou in samenspraak met de IHP partners moeten geschieden. Daarom wil D66 graag weten wat de huidige stand van zaken is van de gemeente Oldenzaal met de andere IHP-partners.
Voor de volledige financiëring wordt structureel vanaf 2021 89.000 euro afgeschreven van de daarvoor bestemde beschikbare ruimte. D66 wil graag opheldering over welke financiële ruimte dit gaat.

En slotte punt 9: Actualisatie gemeentefonds obv Maartcirculaire 2018 tov 2017; Prijspeil 2017

Hoe denkt de wethouder invulling te geven aan extra vrijgekomen gelden? Wordt dit als reserve gebruikt, of wordt het ingezet bij tekortkomingen in het budget elders. Zoals bij samenwerkende organisaties waar het budget 88.000 euro hoger is uitgevallen dan geraamd?

Voor de rest hebben wij geen toevoegingen meer.

Dank u voorzitter.

Mari Ailo-Zaia
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal