Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Schriftelijke vragen: D66 Oldenzaal pleit voor uitvoering duurzaamheidsambitie.

Zowel het college als de organisatie lijken het eens te zijn om Stichting Duurzaam Oldenzaal (SDO) op te heffen. Ondanks een concrete opsomming van activiteiten voor SDO, zijn beide partijen van mening dat de rol van de stichting onduidelijk is geworden.  D66 is verbijsterd over deze mededeling en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Eind 2015 werd de Stichting Duurzaam Oldenzaal opgericht. In de toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal 2025 staat dat de stichting twee hoofddoelen heeft. Enerzijds om duurzaamheid te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Anderzijds om breed gedragen duurzaamheidsambities door de Oldenzaalse samenleving te realiseren.

D66-Fractievoorzitter Mari Ailo-Zaia vindt het merkwaardig dat het college en de organisatie aangeven de toegevoegde waarde van de stichting niet meer in te zien. Begin 2017 heeft SDO 75.000 euro aan subsidie gekregen van de gemeente. In een prestatieafspraak is duidelijk vastgelegd wat er in het komende jaar aan concrete resultaten van de stichting verwacht werd. Zo werd ‘energie’ als belangrijkste thema gekozen en werden ook concrete cijfers aan verbonden om het bedrijfsleven te stimuleren meer duurzame energie op te wekken. Tevens zouden vier tot zes bijeenkomsten georganiseerd worden voor inwoners. Ook het onderkomen van Stadsnoabers in de Grootestraat is met dank aan deze stichting tussentijds gerealiseerd.

“Ik begrijp niet waarom wij in de raad hier niet van op de hoogte zijn gebracht. Het klimaatakkoord komt eraan en daarin staat dat de duurzaamheidsambitie geïntensiveerd wordt. SDO heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, maar de prestatieafspraken blijven staan. Het college moet kijken waarom de activiteiten achterblijven en niet de stekker eruit trekken terwijl een plan B ontbreekt.” Aldus Ailo-Zaia.

De schriftelijke vragen zijn inmiddels ingediend. Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen van D66 te beantwoorden.

 

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter D66-Oldenzaal

==================================================================

College van Burgemeester en Wethouders
Ganzenmarkt 1
Oldenzaal

Oldenzaal, 12 juli 2018

Betreft: Schriftelijke vragen rol Stichting Duurzaam Oldenzaal (SDO)

Geacht college,

Eind 2015 werd de Stichting Duurzaam Oldenzaal opgericht. In de toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal 2025 is te lezen dat de stichting twee hoofddoelen voor ogen had. Enerzijds om duurzaamheid te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Anderzijds om breed gedragen duurzaamheidsambities door de Oldenzaalse samenleving te realiseren. De Oldenzaalse bevolking denkt mee en ontwikkelt initiatieven. D66 is dan ook te spreken over de duurzaamheidsambities die in de toekomstvisie van Duurzaam Oldenzaal staan omschreven.

Begin 2017 heeft Stichting Duurzaam Oldenzaal 75.000 euro aan subsidie gekregen van de gemeente. In een prestatieafspraak is duidelijk vastgelegd wat er in het komende jaar aan concrete resultaten van de stichting verwacht werd. Zo werd ‘energie’ als belangrijkste thema gekozen en werden ook concrete cijfers aan verbonden om het bedrijfsleven te triggeren meer duurzame energie op te wekken. Tevens zouden er vier tot zes bijeenkomsten georganiseerd worden voor inwoners. Ook het onderkomen van Stadsnoabers in de Grootestraat is met dank aan de Stichting tussentijds gerealiseerd. Gezien de concrete invulling zou je verwachten dat de organisatie van de Stichting duidelijk voor ogen heeft welke rol hen is toebedeeld.

In de Tubantia van 11 juli jl hebben wij echter vernomen dat sommige activiteiten niet zijn uitgevoerd. Het college geeft daarin aan dat iedereen er vrede mee heeft als de stichting ophoudt te bestaan en pleit de stichting voor de aanstelling van een duurzaamheids-manager. Iemand die alle lokale initiatieven kan verbinden en versterken. Een taak die o.i. al bij de stichting ligt. En dit tegen de achtergrond van de plicht dat elke gemeente straks energieneutraal moet worden. Hoe kan op zo’n moment dan Stichting Duurzaam Oldenzaal de heldere doelen uit het oog verliezen?

D66 vindt de reacties van het college en de organisatie van SDO dan ook merkwaardig en wil graag de volgende vragen stellen:

  • Is er overleg geweest tussen het college en de organisatie van SDO?
  • Waar bestaat de organisatie van SDO uit? Betreft het betaalde of vrijwillige werkzaamheden?
  • Heeft SDO uitleg gegeven aan het college waarom de geplande activiteiten niet zijn uitgevoerd waardoor een deel van de subsidie niet is verbruikt?
  • Waarom heeft SDO volgens het college geen toegevoegde waarde meer, terwijl de duurzaamheidsdoelen nog lang niet gerealiseerd zijn?
  • Is het college op de hoogte van de nieuwe klimaatwet en de doelstellingen daarvan waar ook onze gemeente aan moet voldoen? En heeft het college daar al een budget voor gereserveerd?
  • Wat wil het college doen met het advies van SDO om een duurzaamheids-manager aan te stellen? Indien het college kiest voor het aanstellen van een duurzaamheids-manager, wat zal de meerwaarde dan zijn ten opzichte van de doelen van SDO?
  • Wat wil het college doen met de 25.000 euro die ze terug wil vorderen van SDO?

D66 staat immers voor verdere verduurzaming van Oldenzaal. Wij willen erop kunnen vertrouwen dat de nieuwe klimaatwet ook in onze gemeente omhelsd wordt.

Mari Ailo-Zaia

D66 Oldenzaal