Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Omgevingsdienst Twente: (niet) handig?

Tijdens de auditcommissie van 9 juli jl. heeft de raad de mogelijkheid gehad om wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de voorliggende begroting 2019 van Omgevingsdienst Twente (ODT). D66 Oldenzaal had tijdens de voorafgaande raadsvergadering van 28 juni jl. bedenkingen bij het financiële plaatje van andere gemeenschappelijke regelingen. Ook voor ODT heeft D66 haar bedenkingen geuit.

Voorzitter,

In de voorliggende begroting van Omgevingsdienst Twente is te lezen dat er de afgelopen tijd hard aan is gewerkt om een goede start te maken. Dat is mooi om terug te lezen. D66 blijft echter bij het standpunt om kritisch te blijven kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de gemeenschappelijke regelingen, waar Omgevingsdienst Twente ook onderdeel van uitmaakt. Er is volop ambitie aanwezig, maar in de praktijk zou het misschien anders kunnen lopen dan verwacht. De kosten en baten bestaan momenteel uit een verwachtingstabel met de nodige mitsen en maren. Daarom wil D66 graag een toezegging van de portefeuillehouder dat onze raad in een vroeg stadium geïnformeerd wordt over voortgang, evaluaties en ontwikkelingen.

Op de tweede plaats viel ons op pagina 16 van de begroting op dat op dit moment geen systeem van risicomanagement gehanteerd wordt. Er wordt vermeldt dat er wel risicoanalyses worden uitgevoerd, maar dat deze niet systematisch worden vastgelegd. Reden hiervoor is de benadering dat de beheersing van de risico’s wordt gecoördineerd door de controller. Er wordt verondersteld dat deze aanpak voorkomt dat risicobeheersing leidt tot een groot aantal regels, procedures en verantwoordingen en een overdaad aan onderzoek.
D66 is het niet mee eens om het systeem van risicomanagement opzij te leggen en wil dan ook van de portefeuillehouder een toezegging om dit aan het algemeen en dagelijks bestuur van ODT kenbaar te maken. Voor dit jaar en komend jaar is het nog behapbaar omdat de regeling nog op moet starten, maar voor ons als verantwoordelijke gemeenteraad is risicomanagement een essentiële pijler om te kunnen beoordelen of ODT al dan niet functioneert. Juist voor een nieuwe en kwetsbare gemeenschappelijke regeling is het belangrijk voor deelnemers om waakzaam en kritisch te blijven op het proces. Omgevingsdienst Twente heeft immers momenteel weinig reserveopbouw, wat uiteraard ook begrijpelijk is. Daarnaast zien we dat andere gemeenschappelijke regelingen het na enkele jaren ook nog niet voor elkaar krijgen om het kostenplaatje in evenwicht te krijgen. Gezien de prille start van ODT is het voor ons geen probleem dat er geen risicomanagement wordt gehanteerd, maar dat moet binnen 2 jaar zeker gaan gebeuren.

Een laatste zorgpunt is de keuze voor automatiseringssystemen, waarbij onderscheid wordt gemaakt voor een oplossing op de korte termijn en lange termijn. Op de korte termijn wordt gebruik gemaakt van Squit en Roxit, maar niet alle deelnemers gebruiken dit systeem. Inmiddels hebben wij het antwoord terug gekregen dat onze gemeente het systeem gebruikt. Er zijn echter gemeentes waar dit systeem niet wordt gebruikt en dat wordt voor hen een uitdaging.
En voor wat de lange termijn betreft, gaat het om een nieuwe Europese aanbesteding.
Bestaat er wel een mooie VTH-oplossing waar alle deelnemende partijen blij mee zullen zijn? Het nieuwe systeem moet immers voor alle deelnemers werkbaar worden.
D66 is daarom van mening dat het automatiseringssysteem tot problemen kan leiden.
Wij vragen ons dan ook af of er in de begroting van de ODT voldoende ruimte is om de automatiseringsopgave te realiseren?

Dank u voorzitter,

 

Mari Ailo-Zaia
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal