Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 maart 2018

Doelen D66 Oldenzaal 2018-2022

D66 ziet het als haar taak om Oldenzaal de ‘Glimlach van Twente’ te laten zijn én vooral te laten blijven. De veranderende wereld om ons heen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Een flexibele aanpak is daarom noodzakelijk. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de huizenmarkt. Ook het mondiger worden van de inwoners is hier een voorbeeld van. Inwoners willen goed ingelicht worden; tussentijdse rapportages en de daadwerkelijke uitvoering van goed beleid moet bij inwoners bekend zijn/worden. Daarnaast heeft digitalisering een toenemende invloed op onze gemeente en haar inwoners. Door meer verbinding te zoeken en samen te werken met regiogemeentes en de 4 O’s (Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemingen), kunnen wij de uitdagingen beter aanpakken. Vanuit ons sociaal-liberale gedachtegoed, onze vijf richtingwijzers en bewezen werkwijzen van anderen gemeenten, proberen wij antwoorden te vinden op uitdagingen die voor ons liggen.

Onze belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn:

EEN OLDENZAAL VOOR JONG EN OUD

Onderwijs

 • Extra verbindingen creëren tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen te voorkomen dan wel effectief aan te pakken. D66 kiest voor preventieve methodes.
 • Schoolgebouwen een multifunctionele functie geven, zodat deze door meerdere belanghebbenden gebruikt worden. Buiten schooltijden worden scholen ingezet voor bijvoorbeeld verenigingen.
 • Voor elke school een conciërge.
 • Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Voor een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking staat dan ook de keuzevrijheid voorop. Ook als dit voor de gemeente leidt tot hogere vervoerskosten.
 • Voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inburgeraars. Dit doet D66 door een faciliterende rol aan te nemen voor werkgevers en werknemers.

Zorg voor en door iedereen

 • Uitgaan van wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niét kunnen.
 • Kinderen niet de dupe laten worden van patiënten-stops, omdat het budget voor dat jaar op is. Waar nodig dient samenwerking te komen tussen buurgemeenten om de flexibiliteit te vergroten.
 • Voorkomen dat een alleenstaande oudere in Oldenzaal geen passende betaalbare woningruimte kan vinden en naar een buurgemeente moet verhuizen.
 • De blijverslening behouden in Oldenzaal, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Inzet van de gemeente om een succes te maken van de decentralisaties; de overdracht naar de gemeente van taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijk ondersteuning en arbeidsmarkt.
 • Als gemeente erop toezien dat barrières voor mensen met een handicap worden weggenomen.
 • Mantelzorgers ondersteunen met cursussen, tijdelijk overdracht van de mantelzorg aan anderen en een blijk van waardering.
 • Jeugdige mantelzorgers extra ondersteunen, zodat hun mantelzorginspanning niet ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling.
 • Overheid, onderwijs en zorginstellingen beter bij elkaar brengen om intensief samen te werken en zo het tekort aan zorgpersoneel te stoppen.
 • Investeringen in sociale projecten om de stijgende maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld uitkeringen en de bijstand te stabiliseren en zelfs bij voorkeur te verlagen.

Een bruisend Oldenzaal (horeca, cultuur, sport, huisvesting)

 • Teruglopende leefbaarheid (krimp, terugloop evenementen, winkels, horeca, etc) voorkomen.
 • Daar waar mogelijk, regeldruk voor horecagelegenheden verminderen om het cultureel aanbod hoog te houden.
 • Meer investeren in de mogelijkheden tot samenwerking tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs op het gebied van cultuureducatie.
 • Meer mogelijkheden voor bandjes om zich verder te ontplooien.
 • Een ‘sportstrippenkaart’ invoeren.
 • Hoogwaardig bewegingsonderwijs door opgeleide vakleerkrachten op basisscholen.
 • Schoolzwemmen weer invoeren.
 • De komende jaren werken aan het verbeteren van het woonaanbod voor jongeren.
 • De blijverslening aanvullen met een starterslening.

DUURZAAM EN AANTREKKELIJK OLDENZAAL

Een duurzame omgeving

 • Een energieneutrale gemeente, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij bedrijven en inwoners ligt. De overheid helpt waar mogelijk, maar kan de gemeente op eigen houtje energieneutraal maken.
 • Bij de nieuw te maken prestatieafspraken de ambitie opschroeven naar minimaal energielabel B in 2025 voor alle WBO-woningen.
 • Nagaan of er mogelijkheden zijn om, in samenwerking met omliggende gemeenten, enkele kleine windmolens en zonneparken te plaatsen.
 • Lokale initiatieven ondersteunen om meer duurzame energie op te laten wekken.
 • Op het gebied van energie nauw samenwerken met de omliggende gemeenten.
 • Actieve voorlichting over duurzaamheid geven aan initiatiefnemers.
 • Bij de vergunningsverlening/planontwikkeling maximaal inzetten op duurzaamheid.
 • Bij de gronduitgifte afspraken maken over grotere duurzaamheid.
 • Bij alle ontwikkelingsplannen bekijken of het mogelijk is om bouwkavels zonder de aanleg van aardgasleidingen aan te bieden.
 • ‘Groene leges’: korting op bouwleges geven wanneer de initiatiefnemer kiest voor duurzaamheidsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke verplichting.

Vervoer in Oldenzaal en de regio

 • Goed openbaar vervoer dat bijdraagt aan duurzame mobiliteit.
 • Het reisaanbod voor bussen vergroten en een verruiming van bustijden onderzoeken.
 • Carpoolen stimuleren door op strategische plaatsen nabij woonwijken/opritten opstapplaatsen aan te leggen, voorzien van fietsenstallingen en parkeerplaatsen.
 • Samen met omliggende gemeenten en het bedrijfsleven onderzoeken hoe met nieuwe technologieën zoals apps vraag en aanbod eenvoudiger op elkaar worden afgestemd.
 • De gemeente voorbereiden op meer elektrische auto’s. Indien haalbaar zijn laadpaallampen een goed idee om uit te voeren.

Natuur en leefomgeving

 • De gemeente alle trottoirs voor iedereen toegankelijk maken, inclusief mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen als rollators, rolstoelen of kinderwagens.
 • Terughoudend zijn bij het verkopen van openbaar groen aan particulieren en bedrijven.
 • Bij het vrijkomen van bebouwing de optie ‘teruggeven aan de natuur’ meenemen.
 • Rekening houden met de groeihoogte van beplanting en wildgroei.
 • Samen met stakeholders in de regio op zoek naar mogelijkheden om de groene kwaliteit van het gebied te verbeteren.
 • Wandel- en fietspaden behouden en eventueel uitbreiden.
 • De luchtkwaliteit verbeteren door vervoer verder te verduurzamen.
 • Nu al gaan voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.
 • Geluidsoverlast door bekende evenementen beperken door goede afspraken met de organisatoren te maken. Bewoners hebben recht op tijdige en goede voorlichting.
 • D66 is geen voorstander van afvalwaterinjecties (NAM).

EEN SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT OLDENZAAL

Bedrijf en milieu

 • Een gezond, economisch gezond en duurzaam Oldenzaal waar mensen werk en inkomen hebben, zich kunnen ontspannen en ontwikkelen.
 • Het plaatsen van installaties voor de opwekking van duurzame energie, energiezuinig produceren en energiezuinig vervoeren, daar waar mogelijk stimuleren in zowel de bewoonde als industriële omgeving.
 • Leegstand van bedrijfsgebouwen tegengaan door flexibel om te gaan met bestemmingen.
 • Het aanzicht van industrieterreinen groen houden.
 • Ondernemingen bevorderen die aan de natuur zijn gerelateerd.
 • Daar waar mogelijk meer met omliggende gemeenten samenwerken.

Ondernemers in Oldenzaal

 • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren door ze te helpen hun vaardigheden op peil te brengen/houden en eventueel aan te passen door (om-)scholing en werkervaring aan te bieden. Dit geldt ook voor niet-uitkeringsgerechtigden.
 • Startende ondernemers blijven steunen.
 • De opbrengst van toeristenbelasting volledig besteden aan toeristische zaken. Samenwerking met buurgemeenten is hierbij van groot belang.
 • Winkeliers stimuleren om gezamenlijk af te spreken wanneer ze al dan niet open gaan op koopzondagen en feestdagen.
 • Parkeren nabij het winkelcentrum een welkome uitstraling geven.

Overheid en samenleving

 • De digitale dienstverlening op peil houden en goed naar het aanbod van technische mogelijkheden blijven kijken.
 • Inwoners die niet over digitale mogelijkheden of vaardigheden beschikken, moeten hulp krijgen om ook te leren hun zaken digitaal te regelen.
 • De privacy van inwoners waarborgen door goede veiligheidsmaatregelen te treffen om hackers tegen te gaan.
 • De huidige burgerparticipatie behouden en waar nodig verder uitbreiden. Burgerparticipatie moet daarom niet alleen genoemd worden in het collegeakkoord, het moet ook meetbaar worden gemaakt. Geef een groep inwoners bijvoorbeeld een eigen budget.
 • Bij lokale regelgeving moet de focus meer op de mens of bedrijf als geheel komen te liggen. Op die manier neemt het vertrouwen in de overheid toe. D66 wil zich daarom richten op een maximale beperking van de lokale regelgeving.
 • Inwoners vaker in een vroeg stadium bij beleidsplannen betrekken.
 • Elke wijk weer een eigen toegewezen wethouder als aanspreekpunt.
 • Vergaderingen van het Politiek Forum daar waar mogelijk naar de wijken verplaatsen, zodat inwoners meer zicht hebben op de besluitvormingsprocessen en de kans krijgen om interactief samen te werken aan zaken die in hun eigen wijk leven.
 • Tijdens politieke fora een inspreker aan het eind van de beraadslagingen nog eenmaal het woord geven of gebruik laten maken van een tweede termijn.
 • D66 is voorstander van het referendum, maar stelt wel duidelijke regels aan de inzet hiervan. Het referendum moet niet alleen duidelijk, maar zeker ook consequent zijn.
 • Wijken nieuw leven inblazen door faciliterend op te treden en te vertrouwen ‘op de eigen kracht’ van inwoners.
 • Een open en transparante overheid die daadwerkelijk alle gegevens open aanbiedt, uiteraard zonder persoonlijke gegevens.
 • Samenwerking met regiogemeenten maakt onze gemeente sterker dan wanneer wij veel zaken alleen regelen. Alleen gaan we snel, maar samen komen we verder.