Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 februari 2018

Reactie D66 op moties CDA en Groenlinks over Nutschool en Franciscusschool

Het project IHP loopt al enige tijd met steeds veranderende denkrichtingen. Als antwoord op de brief van het CDA d.d. 20 juni 2017 antwoord geeft het college op  1 augustus 2017 antwoorden m.b.t. de Nutsschool en de Franciscusschool.

In de raadsinfobrief d.d. 1 augustus 2017 stelt het college dat er geen sprake is van een  breed gedragen IHP en geeft aan besluitvorming over het IHP te willen uitstellen tot een  breed gedragen IHP kan worden voorgelegd.

In de raadsinfobrief d.d. 7 december 2017 geeft het college aan dat overleg met de schoolbesturen  als resultaat heeft gehad dat er geen nieuw visie traject behoefd te worden opgestart. Er is een inventarisatie gemaakt omtrent de gewenste scenario’s en een vervolgproces afgesproken.

In de raadsinfobrief van 22 december 2017 geeft het college aan dat, in gezamenlijkheid is besloten een aantal uitgangspunten te wijzigen.

Het uitgangspunt dat elke wijk minimaal één onderwijsinstelling voor Primair Onderwijs dient te hebben met efficiënt gebruik van voorzieningen  steunt D66 van harte. Al is nog de vraag wat efficiënt inhoud. D66 is geen voorstander van slepen met leerlingen van de ene naar de andere locatie in Oldenzaal of daarbuiten.

In diezelfde raadsinfobrief wordt opnieuw aangegeven dat een vervolgproces is afgesproken. Nu liggen er een motie voor, opterend voor het los maken van één of meer scholen van het vervolgproces en hierover individuele besluiten te nemen.
D66  is hier principieel tegen. De gemeente is de afgelopen periode in overleg geweest met de gecombineerde schoolbesturen (het OOGO) over de totstandkoming van het IHP. Met deze club zijn procesafspraken gemaakt en zijn door het college toezeggingen gedaan over het vervolg.  Als wij als raad nu het college dwingen om dwars hierdoorheen te besluiten om nieuwbouw van de Nutsschool te plegen dan zou dat een gigantische schoffering van dat overleg zijn. Je laat je dan zien als en onbetrouwbare gesprekspartner. Als bestuursvertegenwoordiger van één van de andere scholen  voel je je dan gigantisch  in je in hemd gezet.
Daarnaast verzwakt het onze onderhandelingspositie en kan het prijskaartje voor de Oldenzaalse inwoner hoger worden. Is er dan nog wel draagvlak voor een IHP?

De verschillende besturen die samenwerken in dit overleg hebben natuurlijk niet altijd dezelfde belangen. Wij geloven graag dat het bestuur van de Nutsschool, gesteund door personeel, ouders en MR achter het initiatief van het CDA staan. Wij hebben echter meer moeite met wat dat voor de rest van de scholen betekent en ook voor de toekomstige samenwerking.
Wat voor zin heeft het immers om een gezamenlijk overleg te hebben als je gesprekspartner opeens gaat draaien. Ik vind dat niet uit te leggen aan de andere scholen. Als wij het onderwijs serieus nemen, moeten wij daar niet aan meewerken.

Om misverstanden te voorkomen willen wij nog wel opmerken dat het niet gaat over het wel of niet gunnen van een nieuwe school aan de Nutsschool. Daar kunnen we als D66 best wel sympathie voor hebben. Wij pleiten er dan ook voor dat het IHP met voorrang verder wordt uitgewerkt. Daar zou dan best uit kunnen komen dat nieuwbouw versneld wordt gerealiseerd maar dit besluit moet binnen het IHP worden gemotiveerd. Als het blijkbaar zo nodig is dat we snelheid maken, zal het ook geen enkele problemen geven om binnen het IHP de nieuwbouw van de Nutsschool als prioriteit aan te merken. Los van de inhoud is dit ook politiek denk ik een veel verstandiger manier van opereren.  Daarnaast is D66 is van mening dat, als de Nutsschool zo slecht is, nieuwbouw al eerder in het proces ter sprake had moeten komen. Wij pleiten dan ook voor het voortzetten van de huidige afspraken, het IHP in het volgende college met voorrang te behandelen en gemaakte afspraken te handhaven. Wij laten ons niet verleiden tot verkiezingsretoriek en hap-snap beslissingen die maar half gedragen worden en veel extra geld kunnen gaan kosten. Wij zijn ons er van bewust met deze stellingname geen vrienden bij bepaalde schoolbesturen en medezeggenschapsraden maar openheid en het nakomen van gemaakt afspraken staat bij D66 hoog in het vaandel. Wij steunen deze motie dan ook niet.

Aanvullend, maar niet in de raad te sprake gebracht:
In de motie van Groen Links zien wij een poging om onverantwoord gedrag te pareren met nog meer onverantwoord gedrag. Het kan toch niet zo zijn dat er nu zo snel gehandeld moet worden waar het om miljoenen gaat  zonder dat daar een degelijke oorzaak/gevolg redenatie aan ten grondslag ligt.

Ook de motie van Groen links waarbij de Franciscusschool meegenomen wordt in deze stroomversnelling heeft D66 niet gesteund.