Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juni 2017

Inbreng bij het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IHP)

Op maandag 12 juni werd in het politiek forum het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IHP) besproken. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Sasha Boers.

 

 

Voorzitter,

Voor D66 staat het belang van kwalitatief onderwijs voorop. En vanuit die gedachte roept dit stuk vragen op bij mijn fractie. In het forum van maart jl. plaatsten wij al vraagtekens bij de route van het college, en ik kan u zeggen dat onze zorgen nog niet weg zijn met het hier voorliggende stuk. Het lijkt erop dat Oldenzaal in de greep komt van een systeem met twee grote spelers (TCC (Stichting Carmelcollege) voor het voortgezet onderwijs en KONOT voor het primair onderwijs) die het hele onderwijs in Oldenzaal bepalen.

Keuzemogelijkheden

Dat is zeer nadelig voor onze kinderen. En als we gaan clusteren zoals in het onderliggende stuk voorgesteld wordt, maken we de macht van deze twee partijen alleen maar groter. En dat is slecht voor zowel de kinderen als de ouders van deze kinderen. De keuzemogelijkheden in Oldenzaal zijn al uiterst beperkt. Op deze manier werken we mee aan een monopoliepositie voor de twee grote spelers.

Onze vraag aan de portefeuillehouder: Wat doet u om het aanbod van verschillende soorten onderwijs in Oldenzaal zo breed mogelijk te houden?

Voor D66 ligt de nadruk op de kwaliteit van het onderwijs. De Oldenzaalse leerling komt eerst. En onze fractie heeft grote twijfels of de voorgenomen clustering zorgt voor beter onderwijs. Sterker nog, we vrezen van niet. Nergens lezen wij echt een inhoudelijke onderbouwing voor de clustering. Schaalvergroting was lang de norm in het onderwijs, maar wat moet een stad als Oldenzaal met zo’n groot onderwijscluster op 1 locatie? Worden onze leerlingen en ouders straks verzwolgen in een constructie zonder keuze? Wat doet dit voor de kinderen die naar school gaan?

Onze vragen:

Heeft u de relevantie van een dergelijk cluster voor Oldenzaal laten onderzoeken?

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen van de Nutsschool en de Fransiscusschool?

Is er door u onderzocht in hoeverre er draagvlak is bij de Oldenzalers voor uw plannen? Hoe denken ouders en leerkrachten over deze ideeën. Heeft u hen zelf geraadpleegd? 

Nieuwbouw

In de raadsmemo van 15 februari lezen wij “Op dit moment is renovatie geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Door de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de schoolbesturen neer te leggen is er een discussie ontstaan over renovatie”. Zodra deze discussie er lijkt te komen, presenteert het college een blinkend plan met nieuwbouw aan de raad, waarbij gekoerst wordt op 1 voorkeursscenario.

Onze vragen: Waarom kiest het college ervoor om de volledige financiële risico’s bij de Oldenzaalse burger neer te leggen?

Wil het college zelf heel graag nieuwbouw om de stad te ‘moderniseren’ zoals u het in de stukken noemt?

En dan nog de ‘bereidheid’ van TCC om grond ter beschikking te stellen voor de clustering. D66 vraagt zich af in welke constructie de wethouder zich gaat begeven, als we daar groen licht voor geven. Onze vragen aan de portefeuillehouder: Wat wil het TCC terug voor deze deal?

Heeft u voor ons een grondige kosten-batenanalyse en haalbaarheidsonderzoek van uw voorkeursscenario? Het staat niet in de stukken, kan de D66-fractie deze ontvangen?

Financiering

En dan de financiering. Met het huidige voorstel van nieuwbouw voor het primair onderwijs en mogelijke nieuwbouw of vernieuwbouw voor het TCC, zadelt het college Oldenzaal op met een financiële wurgconstructie. Alle risicodragende elementen liggen compleet bij de gemeente Oldenzaal, de scholen lopen geen enkel risico. En niet voor een beetje, we praten hier toch over een bedrag van 15-20 miljoen of meer. Als de twee grootste partijen zich ooit terugtrekken uit Oldenzaal of een systeem kiezen dat geen Oldenzaler aanstaat, staan we als gemeente voor miljoenen aan de lat.

D66 neemt afstand van de financiële constructie zoals die nu opgetuigd wordt. Werkelijk nergens is een kwalitatieve doorrekening te vinden. Ja, wij zijn zeker bereid te investeren in het onderwijs. En als het leidt tot betere kwaliteit voor onze leerlingen mag het ons als onderwijspartij best wat kosten. Maar hier wordt een situatie gecreëerd waarbij alle financiële risico’s tot in lengte van dagen bij de gemeente liggen, voor miljoenen, en creëren we een monopoliepositie voor de twee grootste spelers.  Waarbij nergens aantoonbaar wordt gemaakt of en hoe de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen nu echt wordt verbeterd. Wat D66 betreft gaat het om de kinderen, zij zijn het kapitaal waar het om gaat. Maar als wij de stukken zo lezen, lijkt het financiële kapitaal de boventoon te voeren.

Onze vraag: Hoe kan het dat er een intentie-verklaring wordt getekend, door het college, terwijl zelfs van het voorkeursscenario nog een gedegen onderbouwing ontbreekt, en de wethouder de overige scenario’s al helemaal niet lijkt te onderzoeken? En terwijl de raad nog geen enkele beslissing heeft genomen?

Er wordt ons hier een scenario voorgelegd, alsof de kogel al door de kerk is en we als gemeenteraad nauwelijks nog terug kunnen. Persberichten zijn de deur al uit, en intentieverklaringen zijn er ook al. De nieuwbouw is al doorgerekend, maar het scenario van revitalisatie, andere locaties en de keuzevrijheid van onderwijs totaal niet. Laat ik hier helder zijn, als D66 zien we dat de raad nog nergens mee heeft ingestemd en dat de beslismomenten nog komen. Het is leuk dat de wethouder een aantal keren een opiniërend forum en wat ‘informele sessies’ organiseert, echter betekent dat niet dat u ‘samen met de raad’ iets aan het opstellen bent.  Zo werkt de verhouding raad / college in het democratisch model simpelweg niet.

Samenvattend voorzitter, is de fractie van D66 zeer bezorgd over het nu voorliggende plan. TCC en KONOT worden gefaciliteerd in een monopoliepositie, en ieder ander wordt daartussen vermalen. Hoogst ongezond, wat D66 betreft. Wij staan voor een Oldenzaal dat kan kiezen op het gebied van onderwijs. Ook het gebrek aan keuzevrijheid voor onze leerlingen en hun ouders, die alleen maar nog gebrekkiger wordt met dit plan, is iets waar wij als onderwijspartij niet achter kunnen staan.

De fractie van D66 roept de wethouder met klem op om meerdere scenario’s grondig uit te werken. Inclusief onderzoek naar de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, gevolgen voor onze leerlingen en voor de diversiteit van het Oldenzaalse onderwijs, onderzoek naar verschillende locaties en een grondige kosten-batenanalyse per scenario. En wat zijn de gevolgen voor de keuzevrijheid, gezien het feit dat twee grote spelers hier de onderwijsmarkt lijken te gaan bestieren? Onze voorkeur gaat daarbij uit naar kleinschaligheid, waarbij wel wordt samengewerkt tussen scholen waar mogelijk, maar waar iedere school haar eigen identiteit houdt en de kinderen niet ondergaan in de massaliteit. Waar ouders zelf kunnen kiezen voor hun kind. En waar kinderen geborgd zijn, om zich in alle vrijheid en veiligheid te kunnen ontwikkelen.

Pas zodra alle opties kwalitatief voldoende uitgewerkt zijn wordt het tijd om serieus over de scenario’s na te denken. Nu wordt er louter gerekend in de kenmerken van het voorkeursscenario. En met dit voorkeursscenario gaat D66 absoluut niet akkoord.

Sasha Boers

Fractievoorzitter D66 Oldenzaal