Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 mei 2017

Inbreng D66 Oldenzaal bij gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente

Onderstaand is door Andreas Boers namens de fractie van D66 Oldenzaal ingebracht tijdens het politiek forum van maandag 15 mei over de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

Voorzitter,

D66 is zich ervan bewust dat het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling geen vrije keuze is, maar als verplichte samenwerking door het Rijk is opgelegd om de taken die voortvloeien uit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) uit te kunnen voeren.

Volgens het bedrijfsplan richt de rol van de gemeenteraden zich tot de globale budgettaire kaders, de inhoudelijke beleidsdoelstellingen op langere termijn en de controle daarop. De omgevingsdienst zelf richt zich alleen tot de uitvoering.

Voorzitter, nog niet zo heel lang geleden werden we als gemeenteraad geconfronteerd met de resultaten van een rekenkameronderzoek bij een andere gemeenschappelijke regeling, de Stadsbank Oost-Nederland. Dit onderzoek leidde tot de conclusie dat er richting de gemeenteraden weliswaar werd voldaan aan de formele informatieverplichting, maar dat de gemeenteraden weinig informatie ontvangen waaruit zij een oordeel kunnen vormen over het daadwerkelijk functioneren van de uitvoeringsorganisatie.

De gemeenteraad behoudt de politieke verantwoordelijkheid over de taken van de Omgevingsdienst. Dit leidt voor onze fractie tot de vraag hoe de gemeenteraad in staat wordt gesteld om een goed beeld te krijgen van het daadwerkelijk functioneren van de uitvoeringsorganisatie, zodat de raad daar een oordeel over kan vormen als dat nodig blijkt te zijn? Zijn er lessen getrokken uit het rekenkameronderzoek naar de Stadsbank Oost-Nederland en zijn deze verwerkt in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling?

Daarnaast nog een aantal aanvullende vragen over het raadsvoorstel en -besluit:

In de kanttekeningen worden een aantal zaken aangegeven:

  1. Dat een (concept-)begroting medio mei (nu dus) wordt opgeleverd aan de deelnemende gemeenten. Is deze reeds beschikbaar?
  2. Het basistakenpakket is nog niet vastgesteld en daarnaast kunnen er ook nog extra taken worden ingebracht. Weet de raad daardoor, naar mening van het college, eigenlijk wel waarmee ze instemt? Hoeveel ruimte is er voor de deelnemende colleges nog om het “speelveld” te wijzigen nadat toestemming van de gemeenteraden is verkregen?
  3. De gemeente Oldenzaal overweegt om extra diensten af te nemen op gebieden waarop zij zelf weinig of geen expertise heeft. Waar haalt men die kennis vandaan als andere gemeenten, die dergelijke kennis wel in huis hebben, deze diensten niet inbrengen in de gemeenschappelijke regeling?
  4. Het concept-bedrijfsplan spreekt van een “Twentse norm”. Wat houdt deze terminologie nu feitelijk in? Is er überhaupt al (informeel) enige afstemming over wanneer er invulling gegeven kan worden aan deze “Twentse norm” en informeert u ons actief over het vastgestelde bedrijfsplan, het basispakket en het aanvullende pakket dat de gemeente Oldenzaal van de Omgevingdienst Twente gaat afnemen?

Samengevat voorzitter dus een aantal vragen, waarbij voor de D66-fratie de grootse zorg zit in het democratisch proces en de mogelijkheden tot controle daarop door de gemeenteraad zelf.