Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 september 2008

Inspraak stadsvisie Oldenzaal 2025

Vanavond was er het eerste politieke forum van na het zomerreces. Onderwerp was de stadsvisie Oldenzaal 2025. Hieronder de integrale tekst, zoals die namens D66 Oldenzaal is ingebracht.

We leven in een veranderende wereld. Daarom is het verstandig om niet enkel naar vandaag en morgen, maar juist ook naar de verdere toekomst te kijken. Zeker in de politiek, waar de blik vaak niet meer dan 4 jaar vooruit gericht is, is dit van groot belang. Vandaar ook een compliment aan het college dat zij met dit initiatief gekomen is.

Bij een visie op de toekomst is het essentieel dat je uitgaat van de juiste uitgangspunten. En daarbij de juiste doelen en ambities formuleert. Volgens ons valt hier nog wat in te verbeteren.
Tot 2030 zal weliswaar de bevolking nog blijven groeien, maar de beroepsbevolking zal de komende jaren al gaan dalen. Met een gelijkblijvende hoeveelheid arbeidsplaatsen in Oldenzaal, zal het dus steeds moeilijker worden om openstaande vacatures vervuld te krijgen. Naar de mening van D66 is dit essentiële gegeven in de huidige stadsvisie onderbelicht gebleven.

We hebben inderdaad meer huizen nodig, en een toename van een aantal andere voorzieningen, maar het aantal arbeidsplaatsen hoeft niet of nauwelijks te groeien. Er zijn de afgelopen jaren veel bedrijven naar Oldenzaal gekomen, maar indien deze in de toekomst hun vacatures hier niet vervuld krijgen, en elders wel, dan zullen deze bedrijven ook weer vertrekken. Het moet voorkomen worden dat de lokale of regionale economie ontwricht raakt door een tekort aan arbeidskrachten.

Indien met dit risico rekening gehouden word, dan ontstaan er juist kansen voor Oldenzaal. De gemeente kan selectiever zijn in het toelaten van nieuwe bedrijven. Er zijn immers niet meer zo maar arbeidsplaatsen nodig, maar arbeidsplaatsen die specifiek passen bij de Oldenzaalse beroepsbevolking en vooral ook arbeidsplaatsen die toekomstbestendig zijn. Nog meer aandacht dus voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Iets anders waar we in deze veranderende wereld rekening mee moeten houden zijn zaken als milieu, mobiliteit en ook de invloed van de olieprijzen. De verwachtingen waren altijd dat de mobiliteit nog jaren toe zou nemen, maar door de verdere verwachte stijging van de olieprijzen kon hierin weleens een kentering komen. Verder is het milieu, hoewel een wereldwijd probleem, ook een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.

D66 wil het college oproepen om meer aandacht aan het openbaar vervoer te schenken. En dan niet enkel de verbindingen van en naar Oldenzaal, maar ook de bereikbaarheid van de Oldenzaalse wijken.

Door tot laat in de avond bussen van en naar de wijken te laten rijden, kan de mobiliteit van de groeiende groep gepensioneerden toenemen. Vereenzaming valt hier tevens mee te bestrijden. Door op zaterdagen goedkope busretourtjes van en naar het centrum te introduceren, kan gedeeltelijk voorkomen worden dat Oldenzalers met de auto de stad ingaan. Hierdoor blijft er parkeerruimte over voor bezoekers van buiten Oldenzaal, en kan de behoefte aan nieuwe parkeerruimte mogelijk zelfs worden voorkomen. Het milieu zal ook baat hebben bij deze maatregelen.

D66 Oldenzaal zou graag willen zien dat bij het oplossen van problemen met bereikbaarheid, altijd eerst gekeken wordt of dit probleem op te lossen is middels openbaar vervoer. Pas indien dit niet haalbaar is, zou er gedacht mogen worden aan een uitbreiding van het wegennet.

Eén belangrijke wijziging in het wegennet achten wij wel van groot belang voor het bewaren van de leefbaarheid in Oldenzaal, en dat is de vervanging van de huidige rondweg, door een nieuw aan te leggen noordelijke rondweg. We weten allemaal dat dit op korte termijn niet mogelijk is, en mede daarom zouden wij deze ambitie graag in deze stadsvisie terug willen zien.

Wat wij als laatste missen in deze stadsvisie, is een internationale blik. De globalisering is gelukkig niet meer te stoppen, en ook op lokaal niveau moet hier op in worden gespeeld. Het, bijvoorbeeld via de ook door ons gewenste treinverbinding naar Duitsland, binnenhalen van meer dagtoerisme van onze oosterburen is een economische kans die we moeten pakken.

Tevens is er volgens ons meer te halen uit de banden met partnersteden. D66 vindt dat de gemeente Oldenzaal een partnerschap aan moet gaan met één of enkele steden die juist voor Oldenzaalse ondernemers interessant zijn. Door als gemeente een actieve rol te spelen in het maken van contact tussen ondernemers en partners elders in Europa, kan de Oldenzaalse economie een kwaliteitsimpuls krijgen, en kan Oldenzaal een aantrekkelijkere vestigingsplaats worden voor hoogwaardige bedrijvigheid.

Voorzitter, tot slot nog het volgende: We kijken heden 17 jaar vooruit met de kennis van vandaag. Helaas zal deze kennis morgen alweer achterhaald zijn. Wij willen het college dan ook oproepen om er zorg voor te dragen dat deze stadsvisie een levend document blijft, door eens per 1 of 2 jaar met een herziening van deze stadsvisie te komen.