Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 september 2008

Agenda ledenvergadering

Hieronder de uitnodiging en de agenda voor de aankomende ledenvergadering. Bij D66 zijn ledenvergaderingen ook openbaar voor niet-leden, dus een ieder is welkom!

Geachte democraat,

Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de komende ledenvergadering van D66 Oldenzaal. Deze zal gehouden worden op: ZATERDAG 27 SEPTEMBER, 1530 uur. Locatie: CAFE VLASKAMP AAN DE MARKTSTRAAT TE OLDENZAAL.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 lijken nog ver weg, maar toch beginnen nu al de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Om dit alles mogelijk te maken dienen de leden op deze vergadering eerst formeel het besluit te nemen dat we daadwerkelijk aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel gaan nemen. Komt dus allen om met een, naar wij verwachten, krachtig JA het begin van de route naar 1, 2 of zelfs meer raadszetels aan te vangen.

De agenda:

Opening
Vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering
(indien van toepassing) Ingekomen post
Uitleg over te volgen stappen in de richting van een verkiezingsdeelname
Besluit wel of niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010
(indien tot deelname is besloten) Instellen verkiezingscommissie
(indien tot deelname is besloten) Definitieve vaststelling tijdspad naar GR2010
(indien tot deelname is besloten) Opening kandidaatstelling lijsttrekker
(indien tot deelname is besloten) Instellen programmacommissie
Begroting 2009
De lokale politiek
(indien van toepassing) Vooruitkijken naar de komende regiovergadering
Vooruitkijken naar het komende landelijke congres
(indien ingediend) Moties en amendementen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Mocht iemand nog vragen hebben, of hulp nodig hebben bij het opstellen van een motie of amendement, dan kan er natuurlijk altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

Voor de Dinkellandse leden: Op dit moment lijkt een verkiezingsdeelname in de gemeente Dinkelland niet haalbaar, mede gezien het geringe aantal leden in de gemeente Dinkelland. Mochten er toch nog leden uit Dinkelland zijn die willen trachten onder de vlag van D66 deel te nemen aan de verkiezingen van 2010, dan zijn wij als bestuur maar wat graag bereid om hierin ondersteuning te bieden. Neem indien je interesse hebt contact met ons op, of kom langs op de afdelingsvergadering.