Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Oldenzaal

Goed onderwijs, goede zorg, goed wonen

Beschouwing Kadernota 2021

D66 geeft de volgende kaders weer: • Wij staan voor de uitvoering van het Masterplan Sociaal Domein. • Wij willen niet mìnder, maar méér aandacht geven en geld willen vrijmaken voor burgerparticipatie. • Wij staan erop dat het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) nog voor de begrotingsbehandeling aan de raad wordt gepresenteerd. • Wij zijn positief verrast met het voorstel van het college om voor de gehele planperiode een jaarlijkse post onvoorzien van 2 ton op te nemen ten behoeve van raadsmoties. • Wij willen de ambitie van Vondersweijde overeind houden • Ten slotte willen wij dat spaarpotjes enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Behaalde resultaten raadsvergadering: • Motie Masterplan Sociaal Domein is raadsbreed aangenomen. • Daarnaast heeft D66 een motie ingediend m.b.t. de claims over de algemene reserve t.a.v. het geldloket, door D66 de Money Organizor genoemd. Ondanks het belang van dit loket in een tijd vol financiële tegenslagen voor inwoners, is deze motie helaas verworpen. De PvdA was ook voorstander van de motie. • D66 heeft het raadsvoorstel en besluit van de kadernota 2021 als enige partij verworpen en heeft in een stemverklaring aangegeven dat dit wordt veroorzaakt door de tweede financiële bijstelling die als bijlage bij het voorstel hoorde. In de tweede financiële bijstelling heeft het college enkel kritisch gekeken naar de claims op de algemene reserve. Daar waar het budget volgens het college kon vrijvallen, is vrijgevallen. D66 was/is het niet eens met de gemaakte keuze.